VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 40 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
02

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 11/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
03

Chỉ thị 1619/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tập trung quản lý lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2019
04

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
05

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
06

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
07

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
08

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
09

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
10

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án; định mức chi và quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
11

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
12

Quyết định 1498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
13

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
14

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
15

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 07/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
16

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
17

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
18

Quyết định 2884/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
19

Quyết định 2772/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
20

Quyết định 2549/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
Vui lòng đợi