VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 100 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
02

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng; giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
03

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
04

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
05

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
06

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
07

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
08

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
09

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Giang

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
10

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
11

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
12

Quyết định 2027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
13

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
14

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Giang

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
15

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
16

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
17

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
18

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
19

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
20

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc về việc quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
Vui lòng đợi