Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 148 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Giang

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
02

Quyết định 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Giang

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
03

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
04

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
05

Quyết định 2806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
06

Quyết định 53/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
07

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
08

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
09

Quyết định 2684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
10

Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
11

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
12

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực nông nghiệp

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
13

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
14

Quyết định 46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp thẩm quyền Cấp giấy phép xây dựng và Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
15

Quyết định 2474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
16

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
17

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định về thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
18

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
19

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
20

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
Vui lòng đợi