Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

02

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

03

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 19/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

04

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

05

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

06

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

07

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

08

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

09

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án; định mức chi và quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

10

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

11

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

12

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

13

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/01/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

14

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 03/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

15

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

16

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

17

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 07/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

18

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, đặc san, bản tin của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Giang quản lý

Ban hành: 11/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

19

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 28/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

20

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017