VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Có tất cả 42 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
02

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
03

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
04

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
05

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 10/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
06

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
07

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ban hành: 09/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
08

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
09

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
10

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy mô diện tích tối thiểu đối với Dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
11

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
12

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
13

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và mức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, xóm, bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 08/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
14

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 02/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
15

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
16

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về xác định tài sản và chính sách bồi thường tài sản là rừng trên đất lâm nghiệp khi thực hiện thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân để giao cho các hộ tái định cư tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
17

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban hành: 22/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
18

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
19

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về việc tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
20

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
Vui lòng đợi