VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Có tất cả 1.507 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam arow
  01

  Quyết định 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  02

  Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

  03

  Quyết định 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành mô hình mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  04

  Kế hoạch 1522/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023

  05

  Quyết định 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm điện Tứ Câu

  06

  Kế hoạch 1514/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Năm an toàn giao thông 2023

  07

  Quyết định 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

  08

  Quyết định 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  09

  Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10

  Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (đợt 1)

  11

  Kế hoạch 1459/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn

  12
  13

  Quyết định 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Nam

  14

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

  15

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  16

  Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh

  17

  Kế hoạch 1365/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18

  Quyết định 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam năm 2023 của Ban Kiểm soát Quỹ

  19
  20

  Kế hoạch 1366/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023