VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Có tất cả 195 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
02

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
03

Công văn 4494/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn, quản lý người ra/vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
04

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn hoạt động và đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
05

Công văn 4443/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
06

Công văn 4444/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
07

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
08

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
09

Quyết định 1929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
10

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ điểm d, khoản 2, Điều 2 của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
11

Quyết định 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
12

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
13

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
14

Quyết định 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
15

Quyết định 1547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
16

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
17

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
18

Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
19

Quyết định 674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
20

Quyết định 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết một số thủ tục hành chính

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
Vui lòng đợi