VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Có tất cả 92 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
02

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
03

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại địa phương trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
04

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
05

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Gia Lai

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
06

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Gia Lai

Ban hành: 23/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
07

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
08

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
09

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
10

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
11

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
12

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2015
13

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
14

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
15

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
16

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiệm ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2015
17

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai cung cấp trên địa bàn thị xã Ayun Pa và Thành phố Pleiku

Ban hành: 11/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
18

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
19

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 148/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
20

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và Đề án một cửa liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
Vui lòng đợi