VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Có tất cả 249 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

​Quyết định 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
02

​Quyết định 649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính tiếp nhận, 05 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

​Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
05

​Quyết định 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo​

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
06

​Quyết định 626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
07

​Quyết định 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
08

Quyết định 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp​

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
09

​Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận; 19 thủ tục hành chính chuẩn hoá; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp​

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
10

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
11

​Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và 01 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
12

​Quyết định 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới; 29 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
13

Quyết định 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
14

​Quyết định 558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
15

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
16

​Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
17

Quyết định 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ​công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội​

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
18

​Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện​

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
19

​Quyết định 548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
20

Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Gia Lai

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
Vui lòng đợi