VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Có tất cả 92 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
02

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
03

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
04

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
05

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
06

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
07

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang thiết bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
08

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2019
09

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 18/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
10

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
11

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 14/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
12

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
13

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ tại hẻm đường Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
14

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 04/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
15

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2018
16

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
17

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
18

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá dịch vụ lấy nước từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng do địa phương quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
19

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
20

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
Vui lòng đợi