VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Có tất cả 596 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai arow
  01

  Quyết định 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân ​cấp huyện

  02
  03

  ​Kế hoạch 592/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh​

  04

  Quyết định 167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  05

  Quyết định 168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  06

  Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07

  Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố​

  08

  Quyết định 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

  09

  Quyết định 147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông​ thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10

  ​Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạ​ch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2023

  11

  ​Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 3)​

  12

  ​Quyết định 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương​

  13
  14

  Quyết định 104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc b​an hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  15

  ​Kế hoạch 516/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  16

  ​Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  17
  18

  ​Kế hoạch 493/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  19

  Quyết định 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 t​rên địa bàn tỉnh Gia Lai

  20