VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 190 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình arow
  01

  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  02

  Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng

  03

  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  04

  Quyết định 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc kiện toàn Tổ công tác Thẩm định điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

  05
  06

  Quyết định 2488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

  07

  Quyết định 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

  08
  09

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

  10

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình

  11

  Quyết định 2444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

  12

  Quyết định 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

  13
  14
  15
  16

  Quyết định 2310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Nam Trung, huyện Tiền Hải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

  17
  18
  19

  Quyết định 2244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022

  20