VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 64 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 3668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
02

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
03

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
04

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 26/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
05

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
06

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
07

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
08

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
09

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
10

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
11

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
12

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
13

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
14

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2019
15

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
16

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
17

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
18

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
19

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
20

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 05/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
Vui lòng đợi