VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Có tất cả 50 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
02

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
03

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
04

Quyết định 3082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
05

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
06

Quyết định 2900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
07

Quyết định 2769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
08

Quyết định 2692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
09

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
10

Quyết định 2030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015

Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2016
11

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
12

Quyết định 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2016
13

Quyết định 1888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đầu tư xây dựng Thư viện điện tử/ Thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2016
14

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
15

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
16

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hiện tượng thủy, hải sản chết hàng loạt

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2016
17

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Thái Bình

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
18

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
19

Quyết định 2266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
20

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
Vui lòng đợi