VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Có tất cả 75 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
02

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
03

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
04

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
05

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 18/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
06

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
07

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
08

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
09

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
10

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
11

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
12

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 18/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
13

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
14

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
15

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
16

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
17

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
18

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
19

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021"

Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
20

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
Vui lòng đợi