VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Có tất cả 70 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
02

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
03

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 18/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
04

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
05

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
06

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 01/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
07

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2017
08

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2017
09

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số mức chi, chế độ đóng góp, miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 11/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
10

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016

Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
11

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
12

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
13

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
14

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông, dự án phát triển quỹ đất và các dự án khác theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trong khu vực cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2015
15

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
16

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
17

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất về tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 11/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
18

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
19

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 09/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
20

Quyết định 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
Vui lòng đợi