Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Có tất cả 209 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2021

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
02

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
03

Quyết định 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
04

Quyết định 08/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
05

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
06

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
07

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
08

Quyết định 2831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
09

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2021
10

Quyết định 2576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Yên Bái

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
11

Quyết định 2568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
12

Quyết định 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
13

Quyết định 2447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
14

Quyết định 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đồi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
15

Quyết định 2319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp; phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
16

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định Giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
17

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
18

Quyết định 2183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
19

Phương án 3514/PA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đón công dân của tỉnh Yên Bái trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
20

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
Vui lòng đợi