VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Có tất cả 85 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
02

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
03

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
04

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016, được điều chỉnh tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 và Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019

Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
05

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
06

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
07

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
08

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
09

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 18/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
10

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016 và được điều chỉnh tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành: 09/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
11

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
12

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
13

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
14

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
15

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
16

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
17

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
18

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 18/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
19

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
20

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
Vui lòng đợi