VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 14 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
02

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
03

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
04

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
05

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
06

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
07

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
08

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
09

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
10

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
11

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
12

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
13

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định "Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu"

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
14

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
Vui lòng đợi
dma