VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 25 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
02

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
03

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
04

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
05

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
06

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
07

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
08

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
09

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
10

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
11

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
12

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
13

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
14

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
15

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
16

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
17

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
18

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
19

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
20

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định "Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu"

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
Vui lòng đợi