VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 101 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
02

Quyết định 1293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
03

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
04

Quyết định 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
05

Quyết định 1050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
06

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
07

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
09

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
10

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
11

Công văn 1675/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
12

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
13

Công văn 1421/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
14

Công điện 17/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
15

Công văn 1258/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
16

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
17

Công văn 1229/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo kết luận 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
18

Công văn 1228/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo Công văn 3836/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
19

Kế hoạch 1222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phòng, chống bệnh lao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
20

Công văn 1216/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
Vui lòng đợi