Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 146 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
02

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
03

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
04

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
05

Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
06

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
07

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
08

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
09

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
10

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
11

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
12

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý, đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
13

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
14

Quyết định 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
15

Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
16

Quyết định 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
17

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
18

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
19

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 42/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
20

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định về hình thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi phí chi trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
Vui lòng đợi