VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 321 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  01
  02

  Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

  03

  Quyết định 438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  04
  05

  Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  06

  Quyết định 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên

  07
  08

  Quyết định 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  09

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu

  10

  Kế hoạch 572/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

  11
  12
  13

  Quyết định 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  14

  Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  15

  Công văn 489/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

  16
  17

  Công văn 492/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

  18
  19
  20