VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Có tất cả 34 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 24/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
02

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
03

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
04

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
05

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
06

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
07

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
08

Quyết định 747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016

Ban hành: 18/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
09

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 16/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
10

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
11

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
12

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
13

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 02/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
14

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

Ban hành: 21/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
15

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
16

Quyết định 62/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
17

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Ban hành: 19/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
18

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
19

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
20

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
Vui lòng đợi