Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Có tất cả 71 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
02

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
03

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
04

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
05

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
06

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
07

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
09

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
10

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
11

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi giá tính thuế tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% (mã nhóm tài nguyên I1003) tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
12

Công văn 2194/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường phối hợp trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
13

Công văn 403/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
14

Quyết định 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
15

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
16

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
17

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
18

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
19

Quyết định 3801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
20

Quyết định 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
Vui lòng đợi