VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Có tất cả 53 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 2194/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường phối hợp trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
02

Công văn 403/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
03

Quyết định 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
04

Quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
05

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
06

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
07

Quyết định 3801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
08

Quyết định 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
09

Quyết định 2117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
10

Quyết định 2078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
11

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 24/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
12

Quyết định 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
13

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
14

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
15

Quyết định 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 16/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
16

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
17

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
18

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
19

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
20

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
Vui lòng đợi