VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Có tất cả 43 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 3801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
02

Quyết định 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
03

Quyết định 2117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
04

Quyết định 2078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai

Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
05

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 24/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
06

Quyết định 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
07

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
08

Quyết định 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 16/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
09

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
10

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
11

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
12

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
13

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
14

Quyết định 747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016

Ban hành: 18/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
15

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 16/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
16

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
17

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
18

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
19

Quyết định 62/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
20

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
Vui lòng đợi