VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Có tất cả 165 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai arow
  01

  Quyết định 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai

  02

  Quyết định 2910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Lào Cai

  03

  Quyết định 2677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai

  04

  Quyết định 2658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai

  05

  Quyết định 2620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

  06

  Quyết định 2588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  07

  Quyết định 2533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  08

  Quyết định 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  09

  Quyết định 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  10

  Quyết định 2480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  11

  Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định nội dung, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai

  12

  Quyết định 2369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  13

  Quyết định 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  14

  Quyết định 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm được sửa đổi, bổ sung mức phí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  15

  Quyết định 2219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  16

  Quyết định 2197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  17

  Quyết định 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  18

  Quyết định 2029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực thuỷ lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  19

  Quyết định 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương

  20

  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 49/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai