VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Có tất cả 72 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
02

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 09/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
03

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
04

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
05

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh

Ban hành: 13/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
06

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017

Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
07

Quyết định 2344/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
08

Quyết định 1455/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
09

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 17/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2016
10

Quyết định 4949/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
11

Quyết định 4950/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ về tổ chức hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
12

Quyết định 2962/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức trần thù lao công chứng; thù lao dịch thuật và chi phí đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản trong hoạt động công chứng, chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
13

Quyết định 829/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 13/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
14

Quyết định 830/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 13/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
15

Quyết định 202/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành "Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
16

Quyết định 3412/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông

Ban hành: 16/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
17

Quyết định 466/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 17/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
18

Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông

Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
19

Quyết định 2261/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế tạm thời về việc "đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh”

Ban hành: 28/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
20

Quyết định 4081/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 21/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
Vui lòng đợi