VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 366 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  01

  Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  02

  Quyết định 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  03

  Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  04
  05

  Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  06

  Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bãi bỏ Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

  07

  Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  08
  09
  10

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

  11

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  12

  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bãi bỏ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

  13

  Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  14

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

  15

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  16
  17

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  18

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)

  19
  20