VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 245 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
02

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
03

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
04

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
05

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
06

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
07

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
08

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
09

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ và bổ sung một số Danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 03/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
10

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà

Ban hành: 24/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
11

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
12

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
13

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
14

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung nội dung Phụ lục 03 Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
15

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
16

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
17

Quyết định 93/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
18

Quyết định 59/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Ban hành: 19/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
19

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
20

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 30/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
Vui lòng đợi