VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Có tất cả 86 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
02

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
03

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
04

Quyết định 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
05

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
06

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
07

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
08

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
09

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
10

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
11

Quyết định 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
12

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
13

Quyết định 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
14

Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
15

Quyết định 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 29/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
16

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
17

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
18

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
19

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
20

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
Vui lòng đợi