VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Có tất cả 101 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
02

Quyết định 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
03

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
04

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
05

Quyết định 634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính và thay thế văn bản áp dụng trong thủ tục hành chính đã công bố của ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
06

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
07

Quyết định 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
08

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
09

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
10

Quyết định 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
11

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
12

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
13

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
14

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
15

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
16

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
17

Quyết định 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
18

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
19

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
20

Quyết định 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
Vui lòng đợi