VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Có tất cả 414 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
02

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
03

Quyết định 2245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
04

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
05

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
06

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 65/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
07

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
08

Quyết định 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2021
09

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 68/2019/QĐ-UBND

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
10

Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
11

Quyết định 1240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
12

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
13

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
14

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
15

Quyết định 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
16

Quyết định 1032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
17

Quyết định 1038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2021
18

Quyết định 1031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
19

Quyết định 1010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
20

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
Vui lòng đợi