VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Có tất cả 328 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
02

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
03

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
04

Quyết định 71/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
05

Quyết định 70/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
06

Quyết định 67/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
07

Quyết định 66/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
08

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020

Ban hành: 11/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
09

Quyết định 60/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
10

Quyết định 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
11

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
12

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
13

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
14

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2019
15

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 21/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
16

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
17

Quyết định 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
18

Quyết định 2275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
19

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
20

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
Vui lòng đợi