VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Có tất cả 315 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
02

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 22/08/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
03

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
04

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
05

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2018
06

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
07

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
08

Quyết định 98/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
09

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
10

Quyết định 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
11

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/07/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
12

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
13

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 01/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
14

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
15

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
16

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
17

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
18

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Giá dịch vụ kỹ thuật tại Mục C4 của Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
19

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
20

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
Vui lòng đợi