VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 667 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng arow
  01
  02

  Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

  03

  Quyết định 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04
  05
  06

  Quyết định 310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 2023

  07
  08

  Quyết định 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

  10

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Y tế

  11

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  12

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  13

  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  14

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  15

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  16

  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  17

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  18

  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  19

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  20

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2023 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng