VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 93 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
02

Quyết định 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
03

Quyết định 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
04

Quyết định 1671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
05

Quyết định 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
06

Quyết định 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
07

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
08

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
09

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
10

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
11

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
12

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 35/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
13

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
14

Quyết định 1018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
15

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
16

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 27/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
17

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
18

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
19

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
20

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
Vui lòng đợi