VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 61 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
02

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
03

Quyết định 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
04

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
05

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
06

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
07

Kế hoạch 4801/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
08

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
09

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
10

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
11

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
12

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
13

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
14

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
15

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bổ sung danh mục, giá các loại ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
16

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
17

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
18

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
19

Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
20

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
Vui lòng đợi