VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 147 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
03

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
04

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
05

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 14/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
06

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
07

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
08

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
09

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
10

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
11

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
12

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
13

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
14

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 08/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
15

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 18/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2016
16

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
17

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
18

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
19

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 10/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
20

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 01/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
Vui lòng đợi