Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 02/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

02

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

03

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

04

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 02/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

05

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt lục địa và môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 11/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

06

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

07

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

08

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

09

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

10

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

11

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mắt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

12

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 07/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

13

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

14

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

15

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

16

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 08/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

17

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

18

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

19

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 14/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

20

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 03/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017