VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 152 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
02

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 10/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
03

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
04

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
05

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
06

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
07

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2019
08

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
09

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
11

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt lục địa và môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 11/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
12

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 04/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
13

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
14

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
15

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 03/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
16

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
17

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
18

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
19

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mắt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
20

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 07/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
Vui lòng đợi