VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 53 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
02

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
03

Quyết định 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
04

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
05

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
06

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
07

Quyết định 1908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
08

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
09

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2017
10

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
11

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
12

Quyết định 455/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
13

Quyết định 711/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
14

Quyết định 608/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
15

Quyết định 531/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
16

Quyết định 782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển trường trung học cơ sở trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025

Ban hành: 07/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
17

Quyết định 869/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
18

Quyết định 192/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
19

Quyết định 121/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
20

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương

Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
Vui lòng đợi