VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 97 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 293/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021

Ban hành: 23/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
02

Chỉ thị 1/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
03

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
04

Quyết định 2621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, làm việc, hỗ trợ các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
05

Quyết định 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
06

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
07

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
08

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Quyết định 85/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
09

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 133/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
10

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện tra cứu, xác minh, trao đổi, rà soát, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
11

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
12

Quyết định 2400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
13

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
14

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định 314/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
15

Quyết định 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
16

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
17

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
18

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
19

Quyết định 2218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm - an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
20

Quyết định 2197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 01/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
Vui lòng đợi