VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 62 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
02

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của Ủy ban nhân dan tỉnh quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
03

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
04

Công văn 3395/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
05

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
06

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 463/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
07

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
08

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
09

Quyết định 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
10

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
11

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
12

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
13

Quyết định 1908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
14

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
15

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2017
16

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
17

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
18

Quyết định 455/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
19

Quyết định 869/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
20

Quyết định 121/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
Vui lòng đợi