VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Có tất cả 205 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang arow
  01

  Quyết định 31/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

  02

  Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

  03

  Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

  04

  Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

  05
  06
  07

  Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

  08

  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang danh dự

  09
  10

  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

  11

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

  12
  13

  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

  14
  15

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

  16

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang

  17

  Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang

  18
  19

  Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

  20

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030