VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Có tất cả 53 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
02

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
03

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2016
04

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
05

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
06

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
07

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
08

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
09

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2020

Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
10

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
11

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
12

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 50/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 16/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
13

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
14

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành, sửa đổi một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 05/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
15

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 25/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 13/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
16

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 39/2008/QĐ- UBND ngày 09/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 16/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
17

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
18

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 07/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
19

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
20

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
Vui lòng đợi
dma