Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Có tất cả 53 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
02

Quyết định 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý Điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
03

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
04

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
05

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
06

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
07

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
08

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
09

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
10

Quyết đinh 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
11

Công văn 2687/UBND-DL1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
12

Công văn 2696/UBND-DL1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
13

Thông báo 761/TB-SGTVT của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
14

Công văn 788/UBND-GT1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 07/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
15

Công văn 774/UBND-GT1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
16

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
17

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
18

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
19

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
20

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
Vui lòng đợi