VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Có tất cả 178 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
02

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
03

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
04

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
05

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 28/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
06

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
07

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
08

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 20/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
09

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 12/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
10

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
11

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
12

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
13

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
14

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
15

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
16

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bãi bỏ một số khoản, điểm tại Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
17

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
18

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
19

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 20/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
20

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
Vui lòng đợi