VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Có tất cả 207 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
02

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2019
03

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
04

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
05

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
06

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
07

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 17/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
08

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
09

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
10

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 15/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
11

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
12

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
13

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
14

Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
15

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
16

Quyết định 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập chỉnh lý hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
17

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 11/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
18

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 09/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
19

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
20

Quyết định 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
Vui lòng đợi