VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Có tất cả 285 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
02

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
03

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
04

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
05

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
06

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
07

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
08

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
09

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
10

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
11

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
12

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
13

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi một số điều Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
14

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
15

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
16

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
17

Quyết định 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện cách ly xã hội Thành phố Vĩnh Yên

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
18

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
19

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
20

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
Vui lòng đợi