Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 53 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
02

Quyết định 601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
03

Quyết định 66/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
04

Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
05

Quyết định 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
06

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021 - 2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
07

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bãi bỏ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
08

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2021
09

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
10

Quyết định 3735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
11

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
12

Quyết định 3000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
13

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
14

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
15

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
16

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
17

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
18

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
19

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
20

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
Vui lòng đợi