VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 33 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
02

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
03

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
04

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
05

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Ban hành: 17/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
06

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
07

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
08

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
09

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
10

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
11

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
12

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 18/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
13

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
14

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
15

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
16

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 13/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
17

Quyết định 1231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 30/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
18

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 29/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
19

Quyết định 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
20

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
Vui lòng đợi
dma