VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 340 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
321

Quyết định 61/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
322

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
323

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
324

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
325

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
326

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 03/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
327

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
328

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
329

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
330

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
331

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - chương trình 135, giai đoạn II (2006-2010)

Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
332

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Long An

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
333

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
334

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Ban hành: 16/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2017
335

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
336

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
337

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
338

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
339

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
340

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
Vui lòng đợi