Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 409 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
341

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
342

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
343

Quyết định 59/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
344

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2016
345

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 10/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
346

Quyết định 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
347

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
348

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
349

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
350

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Ban hành: 11/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
351

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
352

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Long An

Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
353

Quyết định 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
354

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 12/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
355

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
356

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
357

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
358

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư trực tiếp và cho vay

Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
359

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 01/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
360

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
Vui lòng đợi