Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Long An quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:44/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Cần
Ngày ban hành:30/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

________

Số: 44/2020/QĐ/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Long An, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/20/7 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3688/TTr-STP ngày 19/10/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh:
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Ban NCTCD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan tổ chức như sau:

a) Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An, Cơ quan Thi hành án dân sự;

b) Văn phòng đăng ký đất đai;

c) UBND các xã, phường, thị trấn;

d) Các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại;

e) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức và tuân thủ quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản.

2. Tổ chức hội nghị hoặc họp liên ngành.

3. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

4. Các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Chương II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN

 

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Kiểm tra về thực hiện hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

6. Cung cấp, chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

7. Thống kê, báo cáo về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tổ chức thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 6. Rà soát các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh ban hành và tình hình thực tiễn địa phương để kịp thời kiến nghị, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương.

Điều 7. Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, kê biên là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp và các văn bản pháp luật liên quan. Tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi thống nhất với các cơ quan phối hợp hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được chỉ đạo giải quyết.

Điều 8. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đối với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với nhau trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 9. Phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức họp giao ban định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết với sự tham gia của đại diện các cơ quan phối hợp nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản đăng ký thế chấp

1. Trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin

a) Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên thực hiện công chứng theo quy định. Cập nhật thông tin ngăn chặn lên Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến tài sản đã đăng ký thế chấp và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu về đăng ký thế chấp; thông tin về đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, cập nhật biến động lưu trữ tại Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định.

c) Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại trong phạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm gửi thông báo thông tin về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa kê biên tài sản thi hành án đến Sở Tư pháp và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố nơi có đất, tài sản gắn liền với đất bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, kê biên ngay trong ngày ký quyết định kê biên, quyết định giải tỏa kê biên tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Thời hạn cung cấp, trao đổi thông tin

Thời hạn cung cấp, trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Điều 11. Thống kê, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tổng hợp số liệu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo về Sở Tư pháp theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Tư pháp tổng hợp kết quả hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An, Cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) để tính tiền thuê đất chu kỳ ổn định tiếp theo tại khu đất làm trụ sở làm việc tại số 276 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp Bình Định

Quyết định 4430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) để tính tiền thuê đất chu kỳ ổn định tiếp theo tại khu đất làm trụ sở làm việc tại số 276 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp Bình Định

Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi