Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 436 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
22

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
23

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ các quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
24

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc đặt tên một tuyến đường trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
25

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
26

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
27

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
28

Quyết định 5134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
29

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
30

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
31

Quyết định 4534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2022
32

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
33

Quyết định 4423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
34

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
35

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
36

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
37

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
38

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
39

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
40

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
Vui lòng đợi