VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 340 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
22

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
23

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
24

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao năng khiếu các cấp; đội tuyển huyện, thị xã, Thành phố và lực lượng học sinh của tỉnh tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
25

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
26

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
27

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
28

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
29

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
30

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013; Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
31

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
32

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
33

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
34

Quyết định 4963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
35

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
36

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
37

Quyết định 50/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù; xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
38

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
39

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
40

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
Vui lòng đợi