Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 143 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
122

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
123

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
124

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

Ban hành: 17/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
125

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 28/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
126

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 11/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
127

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
128

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung Khoản 10 Điều 7 Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
129

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
130

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
131

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
132

Quyết định 2200/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
133

Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
134

Quyết định 1416/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
135

Quyết định 4167/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh Điều 10 Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
136

Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
137

Quyết định 1229/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 07/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
138

Quyết định 1197/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
139

Quyết định 1025/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
140

Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
Vui lòng đợi