Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 144 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
102

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 04/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
103

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
104

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
105

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
106

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
107

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc

Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
108

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
109

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
110

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
111

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
112

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
113

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
114

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
115

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước

Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
116

Quyết định 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
117

Quyết định 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
118

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016

Ban hành: 23/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
119

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 19/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2015
120

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
Vui lòng đợi