Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 153 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
142

Quyết định 2200/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
143

Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
144

Quyết định 1416/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
145

Quyết định 4167/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh Điều 10 Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
146

Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
147

Quyết định 1229/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 07/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
148

Quyết định 1197/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
149

Quyết định 1025/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
150

Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
151

Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
152

Quyết định 2662/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
153

Quyết định 547/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sử Đền Hùng

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
Vui lòng đợi