VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 176 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ arow
  161
  162

  Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

  163

  Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  164

  Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  165

  Quyết định 2200/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

  166

  Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  167

  Quyết định 1416/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  168

  Quyết định 4167/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh Điều 10 Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

  169

  Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

  170

  Quyết định 1229/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  171

  Quyết định 1197/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

  172

  Quyết định 1025/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  173

  Quyết định 3997/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  174

  Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

  175

  Quyết định 2662/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương

  176

  Quyết định 547/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sử Đền Hùng