VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Có tất cả 106 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
22

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
23

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
24

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
25

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
26

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
27

Quyết định 18/2017/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
28

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
29

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
30

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
31

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
32

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
33

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về việc báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
34

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
35

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
36

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
37

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
38

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
39

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
40

Quyết định 92/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
Vui lòng đợi