Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 163 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 20/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
142

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
143

Quyết định 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 330/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
144

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
145

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

Ban hành: 13/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
146

Quyết định 346/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 21/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
147

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 22/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
148

Quyết định 1046/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
149

Quyết định 1044/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
150

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 04/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
151

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định 2557/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
152

Quyết định 1332/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
153

Quyết định 450/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 11/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
154

Quyết định 444/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy định phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định 3221/2009/QĐ-UBND, ngày 28/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
155

Quyết định 345/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
156

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
157

Quyết định 1219/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 01/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
158

Quyết định 282/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
159

Quyết định 2491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Hướng dẫn phân cấp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 24/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
160

Quyết định 2557/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
Vui lòng đợi