VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 183 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng arow
  21
  22

  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

  23
  24

  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng

  25
  26

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng

  27

  Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức chi phí chi trả thù lao cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  28

  Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  29
  30

  Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

  31
  32

  Quyết định 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

  33

  Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  34

  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  35

  Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  36

  Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  37

  Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng

  38

  Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

  39
  40