VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 152 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
22

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
23

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
24

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
25

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
26

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
27

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 14/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
28

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
29

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
30

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
31

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 42/2012/QĐ-UBND ngày 12/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
32

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
33

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 06/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
34

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
35

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 11/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
36

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
37

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
38

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
39

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
40

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
Vui lòng đợi