VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Có tất cả 152 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
42

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
43

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
44

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
45

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
46

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
47

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017-2018

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
48

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
49

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
50

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
51

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc trăng

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2017
52

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2017
53

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
54

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
55

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2017
56

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2017
57

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2017
58

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2017
59

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 18/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
60

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
Vui lòng đợi