VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 76 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
42

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
43

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
44

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 17/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
45

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
46

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2019

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
47

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
48

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2016
49

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức trích và tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
50

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
51

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
52

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
53

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
54

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 28/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
55

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện được tách thửa đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
56

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
57

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
58

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
59

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
60

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
Vui lòng đợi