VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 60 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
42

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-e-zen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
43

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2016
44

Quyết định 2138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
45

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
46

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
47

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
48

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức trích và tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
49

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
50

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
51

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 02/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
52

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
53

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
54

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
55

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
56

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
57

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
58

Quyết định 13a/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 11/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
59

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
60

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
Vui lòng đợi