Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Có tất cả 120 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
102

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
103

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
104

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
105

Quyết định 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân công quản lý Nhà nước về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
106

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
107

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
108

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 14/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
109

Quyết định 1363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
110

Quyết định 532/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 15/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
111

Quyết định 316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 13/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
112

Quyết định 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 31/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
113

Quyết định 2289/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 10/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
114

Quyết định 1928/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
115

Quyết định 307/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
116

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
117

Quyết định 750/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
118

Quyết định 517/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
119

Quyết định 2039/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 12/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
120

Quyết định 1230/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
Vui lòng đợi