Năm 2023: Công chức ngân hàng sẽ có 2 lần tăng lương?

Cùng chung niềm vui với các ngạch công chức khác, năm 2023 công chức ngân hàng cũng được tăng lương khi lương cơ sở tăng. Vậy, bảng lương công chức ngân hàng 2023 sẽ như thế nào?

1. Công chức ngân hàng sẽ có 2 lần thay đổi lương trong năm 2023?

Hiện nay, công chức ngân hàng đang thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh, mã số ngạch và xếp lương theo Thông tư 12/2019/TT-NHNN. Theo đó, công chức ngành ngân hàng gồm 06 ngạch công chức:

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp mã số 07.044.

- Ngạch Kiểm soát viên chính mã số 07.045.

- Ngạch Kiểm soát viên, mã số 07.046.

- Ngạch Thủ kho, mã số 07.048.

- Ngạch Thủ quỹ ngân hàng, mã số 06.034.

- Ngạch Kiểm ngân, mã số 07.047.

Đồng thời, việc tính lương của công chức ngân hàng vẫn được tính căn cứ vào mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo công thức: Hệ số x 1,49 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN.

Theo đó, việc xếp lương của công chức ngành ngân hàng sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN từ 01/01/2023. Tuy nhiên, nhìn chung, quy định xếp lương vẫn giữ nguyên như Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngoại trừ ngạch thủ kho, thủ quỹ ngân hàng và ngân viên tiền tệ - kho quỹ.

Ngoài ra, vào ngày 11/11/2022, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước trong đó thống nhất với đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023.

Cụ thể, công chức, viên chức nói chung và công chức ngân hàng nói riêng sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023. Kéo theo đó, từ 01/7/2023, lương công chức ngân hàng cũng được tăng tương ứng theo mức tăng của lương cơ sở.

Như vậy, có thể thấy, trong năm 2023, công chức ngân hàng sẽ có hai lần thay đổi lương: Lần thứ nhất từ 01/01/2023 xếp lương theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN áp dụng với một số ngạch công chức ngân hàng và lần thứ hai là từ 01/7/2023 được xếp lương theo mức lương cơ sở mới 1,8 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng hiện nay.

luong cong chuc ngan hang 2023

2. Lương công chức ngân hàng 2023 chi tiết mới nhất

2.1 Lương công chức ngân hàng đến hết 31/12/2022

Đơn vị: Đồng/tháng

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Ngạch kiểm soát viên cao cấp (A3.1)

Bậc 1

6.2

9.238.000

Bậc 2

6.56

9.774.400

Bậc 3

6.92

10.310.000

Bậc 4

7.28

10.847.000

Bậc 5

7.64

11.383.600

Bậc 6

8.0

11.920.000

Kiểm soát viên chính ngân hàng (A2.1)

Bậc 1

4.4

6.556.000

Bậc 2

4.74

7.062.600

Bậc 3

5.08

7.569.200

Bậc 4

5.42

8.075.800

Bậc 5

5.76

8.582.400

Bậc 6

6.1

9.089.000

Bậc 7

6.44

9.595.600

Bậc 8

6.78

10.102.200

Kiểm soát viên (A1)

Bậc 1

2.34

3.486.600

Bậc 2

2.67

3.978.300

Bậc 3

3.0

4.470.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

Bậc 5

3.66

5.453.400

Bậc 6

3.99

5.945.100

Bậc 7

4.32

6.436.800

Bậc 8

4.65

6.928.500

Bậc 9

4.98

7.420.200

Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng, kiểm ngân (B)

Bậc 1

1.86

2.771.400

Bậc 2

2.06

3.069.400

Bậc 3

2.26

3.367.400

Bậc 4

2.46

3.665.400

Bậc 5

2.66

3.963.400

Bậc 6

2.86

4.261.400

Bậc 7

3.06

4.559.400

Bậc 8

3.26

4.857.400

Bậc 9

3.46

5.155.400

Bậc 10

3.66

5.453.400

Bậc 11

3.86

5.751.400

Bậc 12

4.06

6.049.400

Lưu ý:

- Thủ quỹ, kiểm ngân tốt nghiệp trung cấp trước ngày 01/01/2020, đang xếp lương công chức loại C nhóm 1 thì chuyển sang xếp lương công chức loại B như trên.

- Thủ quỹ, kiểm ngân chưa có bằng trung cấp trước ngày 01/01/2020, phù hợp vị trí việc làm, xếp lương công chức loại C nhóm 1 sẽ được bố trị học tập nâng cao trình độ trong vòng 06 năm.

Khi đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xếp lương công chức loại B. Nếu không tham gia hoặc không đạt yêu cầu thì sẽ được xem xét bố trí lại công việc phù hợp trình độ đào tạo.

2.2 Lương công chức ngân hàng từ 01/01/2023

Cụ thể:

- Từ 01/01/2023, công chức ngân hàng vẫn được xếp lương theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng nhưng có điều chỉnh hệ số lương của ngạch thủ kho, thủ quỹ ngân hàng và ngạch nhân viên tiền tệ, kho quỹ.

- Từ 01/7/2023, công chức ngân hàng được xếp lương theo quy định tại Thông tư 14/2022/NĐ-CP với mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương mới của công chức ngân hàng từ 01/7/2023 là:

Đơn vị: Đồng/tháng

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Ngạch kiểm soát viên cao cấp - giữ nguyên như trước 01/01/2023

Bậc 1

6.2

9.238.000

11.160.000

Bậc 2

6.56

9.774.400

11.808.000

Bậc 3

6.92

10.310.000

12.456.000

Bậc 4

7.28

10.847.000

13.104.000

Bậc 5

7.64

11.383.600

13.752.000

Bậc 6

8.0

11.920.000

14.400.000

Kiểm soát viên chính ngân hàng - giữ nguyên như trước 01/01/2023

Bậc 1

4.4

6.556.000

7.920.000

Bậc 2

4.74

7.062.600

8.532.000

Bậc 3

5.08

7.569.200

9.144.000

Bậc 4

5.42

8.075.800

9.756.000

Bậc 5

5.76

8.582.400

10.368.000

Bậc 6

6.1

9.089.000

10.980.000

Bậc 7

6.44

9.595.600

11.592.000

Bậc 8

6.78

10.102.200

12.204.000

Kiểm soát viên - giữ nguyên như trước 01/01/2023

Bậc 1

2.34

3.486.600

4.212.000

Bậc 2

2.67

3.978.300

4.806.000

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

Thủ kho, thủ quỹ - tăng lương do xếp lương từ công chức loại B sang loại A0

Bậc 1

2.1

3.129.000

3.780.000

Bậc 2

2.41

3.590.900

4.338.000

Bậc 3

2.72

4.052.800

4.896.000

Bậc 4

3.03

4.514.700

5.454.000

Bậc 5

3.34

4.976.600

6.012.000

Bậc 6

3.65

5.438.500

6.570.000

Bậc 7

3.96

5.900.400

7.128.000

Bậc 8

4.27

6.362.300

7.686.000

Bậc 9

4.58

6.824.200

8.244.000

Bậc 10

4.89

7.286.100

8.802.000

Tiền tệ - Kho quỹ (ngạch công chức mới)

Bậc 1

1.86

2.771.400

3.348.000

Bậc 2

2.06

3.069.400

3.708.000

Bậc 3

2.26

3.367.400

4.068.000

Bậc 4

2.46

3.665.400

4.428.000

Bậc 5

2.66

3.963.400

4.788.000

Bậc 6

2.86

4.261.400

5.148.000

Bậc 7

3.06

4.559.400

5.508.000

Bậc 8

3.26

4.857.400

5.868.000

Bậc 9

3.46

5.155.400

6.228.000

Bậc 10

3.66

5.453.400

6.588.000

Bậc 11

3.86

5.751.400

6.948.000

Bậc 12

4.06

6.049.400

7.308.000

Nói tóm lại:

- Trong năm 2023, chỉ có ngạch công chức thủ kho, thủ quỹ được tăng lương 02 lần: Lần đầu từ 01/01/2023 khi hệ số lương tăng và lần thứ hai từ 01/7/2023 khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

- Các ngạch công chức ngân hàng còn lại chỉ được tăng lương 01 lần từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Lương công chức ngân hàng 2023 thế nào? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Hiện nay, phần lớn người được tuyển dụng vào làm viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ có một số trường hợp đặc biệt được hưởng biên chế suốt đời. Hãy theo dõi bài viết để biết các đối tượng được hưởng biên chế suốt đời này ai.