Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn xin vào Đảng và điều kiện được kết nạp

Đơn xin vào Đảng là biểu mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác Đảng viên.

đơn xin vào đảng

Điều kiện để được kết nạp Đảng

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, là:

- Chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam;

- Phấn đấu suốt đời vì lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích của mình;

- Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật Việt Nam;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân;

- Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Do đó, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, công dân cần đáp ứng một số điều kiện nhất định: Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi; Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên; Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu…
 

Ý nghĩa của Đơn xin vào Đảng

Đây là một trong những giấy tờ quan trọng nhất cho người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, trong quá trình xem xét kết nạp Đảng cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

- Đơn xin vào Đảng;

- Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo;

- Giấy giới thiệu của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ;

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở (nếu có);

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

Như vậy, khi tự nguyện làm đơn xin vào Đảng, căn cứ vào quá trình phấn đấu, rèn luyện mà người đó có được kết nạp vào Đảng hay không.
 

Mẫu đơn xin vào Đảng chi tiết nhất 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi:   Chi uỷ: .............................................................................  (1)

                   Đảng uỷ:........................................................................... .

Tôi là:................................................................ , sinh ngày … tháng  … năm ……

Nơi sinh:......................................................................................................................................

Quê quán:................................................................................................................................... (2)

Dân tộc:............................................................ Tôn giáo: .........................................................  

Trình độ học vấn:.......................................................................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................................

Nghề nghiệp:..............................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:............................................................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày … tháng ... năm ..................

tại:.................................................................................................................................................

Được xét là cảm tình Đảng ngày … tháng … năm …… tại chi bộ...................................

......................................................................................................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: (3)

......................................................................................................................................................

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

............., ngày … tháng … năm ………

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: 

1. Nơi không có chi uỷ thì ghi chi bộ.

2. Ghi nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

3. Nêu rõ nhận thức của bản thân về Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Điều lệ Đảng, giáo dục của chi bộ ...

Ví dụ:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người....

đơn xin vào đảng

>> Chi tiết mức đóng Đảng phí mới nhất năm 2019

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên