Tăng giảm font chữ:

Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn

Biên bản nghiệm thu là biên bản chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên là đúng với thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có mẫu Biên bản nghiệm thu đúng chuẩn cho từng tình huống cụ thể.

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: .............................

Dự án: .............................................................................................................

Hạng mục: .............................................................................................................

Đối tượng nghiệm thu: ........................(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)..............

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ............................................. Chức vụ: ........................................................

Đại diện Nhà thầu thi công: .................................(Ghi tên nhà thầu).........................

- Ông: .......................................... Chức vụ: ............................................................

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: .....giờ ..... ngày....tháng....năm....

Kết thúc: ......giờ ..... ngày.....tháng....năm.....

Tại dự án: ...........................................................................................................

Đánh giá công việc đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ chất lượng công việc có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của hợp đồng/thỏa thuận và các ý kiến khác nếu có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)


 

bien ban nghiem thu
Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

........... , ngày ....... tháng ...... năm ..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:.....................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:..............................................................................................

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ................................................

Kết thúc:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ..............................................

Tại:...........................................................................................................................

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất...]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì...]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu hàng hóa/dịch vụ

 

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ: .................................................................................

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ...............................................................

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ...........................................................

Thời gian: Ngày .... tháng ..... năm ......

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ...........................

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ......................................... Chức vụ: .........................................

Ông (bà): ......................................... Chức vụ: .........................................

Ông (bà): ......................................... Chức vụ: .........................................

3. Đại diện bên cung ứng: .......................................................................

Ông (bà): ...................................... Chức vụ: ............................................

4. Đại diện bên sử dụng / kho: ................................................................

Ông (bà): ..................................... Chức vụ: .............................................

5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của 
HĐ/Đơn hàng  

 Kết quả kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ................................................................

..................................................................................................................

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi lập Biên bản nghiệm thu

Nghiệm thu là một quá trình kiểm định, thu nhận trước khi bàn giao hay trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, mẫu Biên bản nghiệm thu cũng dùng cho việc kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực nhất định sẽ có biên bản nghiệm thu khác nhau. Tuy nhiên, Biên bản nghiệm thu nào cũng phải có tên doanh nghiệp/người nghiệm thu; thông tin 02 bên; hạng mục nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của bên nghiệm thu và bên bàn giao để bảo đảm biên bản đó được công nhận.

Ngoài ra, các Biên bản nghiệm thu mang tính kỹ thuật nên có nội dung thực hiện thử nghiệm để nghiệm thu hay nội dung tham chiếu các tiêu chí đánh giá thông số kỹ thuật để từ đó đưa ra kết quả nghiệm thu một cách thuyết phục.

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu