Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất

Khi hoàn thành một công trình xây dựng, các bên cần làm Biên bản nghiệm thu để đưa vào sử dụng hay thanh toán. Dưới đây là một số mẫu Biên bản nghiệm thu công trình chuẩn pháp lý.

1. Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.

Quá trình nghiệm thu có thể được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bởi doanh nghiệp hoặc thậm chí của cá nhân dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công. Từ kết quả nghiệm thu này sẽ biết được công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

2. Các giấy tờ làm căn cứ để nghiệm thu công trình

Việc đánh giá, nghiệm thu công trình không dựa trên ý kiến chủ quan, cảm tính của một cá nhân, tập thể nhất định. Việc nghiệm thu cần căn cứ vào một số các giấy tờ sau:

- Hợp đồng xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị;

- Bản vẽ hoàn công công trình;

- Kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng (căn cứ theo Hợp đồng hoặc theo pháp luật);

- Nhật ký thi công;

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng…

3. Một số loại Biên bản nghiệm thu công trình

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là Biên bản nghiệm thu cuối cùng để đưa cả công trình vào sử dụng. Trong Biên bản nghiệm thu công trình thường có chi tiết các hạng mục công trình và biên bản đánh giá, nghiệm thu các hạng mục đó.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xác định rõ những công việc nào đã được hoàn thành. Biên bản này lập ra nhằm xác định được nội dung công việc cụ thể đã thực hiện ra sao, chất lượng công việc đạt được…

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình là văn bản ghi nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ của bên nhận thi công công trình đối với một hạng mục nào đó.

4. Nội dung cần có của Biên bản nghiệm thu công trình

Để ít xảy ra tranh cãi sau này, Biên bản nghiệm thu nên có đầy đủ các nội dung cần thiết như:

- Tên công trình và các hạng mục công trình

- Tên và thông tin cá nhân thuộc bộ phận trực tiếp nghiệm thu

- Đơn vị thi công

- Người hoặc đơn vị giám sát

- Chủ đầu tư/chủ nhà

- Thời gian nghiệm thu

Ngoài ra, mẫu biên bản nghiệm thu công trình phải trình bày rõ ràng những đánh giá về công trình được nghiệm thu và kết luận có thể đưa công trình vào sử dụng hay không.

Nếu không được nghiệm thu, cần nêu rõ các yêu cầu sửa chữa và hoàn thiện để đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục.

bien ban nghiem thu cong trinh

5. Một số mẫu Biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn

5.1 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........... , ngày ....... tháng ...... năm ..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình:.....................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:..............................................................................................

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

- Ông .................................................... - chức vụ: .................................................

- Ông .................................................... - chức vụ: ................................................

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ................................................

Kết thúc:..............giờ, ngày .........tháng .......... năm ..............................................

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất...]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì...]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THIẾT KẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)


ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

5.2 Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

- Công trình: ………………………………………

- Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL

- Ngày nghiệm thu: …/…/…

- Khối lượng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

2. Đại diện nhà thầu thi công: …………………………………………………………...

- Ông: ........................................... Chức vụ:

- Ông: ........................................... Chức vụ:

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH

KÍCH THƯỚC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

Ghi Chú

RỘNG

SÂU

CAO

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

5.3 Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Tên Chủ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…....... tháng…....... năm…........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Hạng mục công trình:………………………..…………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Phía chủ đầu tư: ………………………………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: ………………………

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: ………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………

- Người phụ trách thi công trực tiếp: ………………………

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: ………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………

- Chủ nhiệm thiết kế: ………………………

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :    

Bắt đầu:  …....... ngày…........ tháng…....... năm…......       

Kết thúc:….......  ngày…........ tháng…....... năm…......

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:            

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

………………………………………………

………………………………………………

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

………………………………………………

………………………………………………

c) Các ý kiến khác nếu có.

6.  Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trên đây là một số mẫu Biên bản nghiệm thu công trình. Nếu bạn đọc còn vướng mắc, liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc

Theo dõi thêm LuatVietnam tại:

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.