Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 26/02 - 03/3/2024)

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 26/02 - 03/3/2024 tổng hợp các văn bản đáng chú ý về thuế mới cập nhật trong tuần.

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 26/02 - 03/3/2024:

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Thuế thu nhập cá nhân

1

Công văn 9152/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc tính thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp

Trường hợp Công ty không ký hợp đồng lao động với cá nhân, khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

18/12/2023

2

Công văn 1552/CTSLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Trường hợp người lao động đăng ký bổ sung giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ đẻ, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được xác nhận ở thời điểm tháng 8/2023, thì Người nộp thuế được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký (tháng 8/2023) nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

10/11/2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3

Công văn 1787/CTSLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế suất thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thời gian áp dụng thuế suất 10% được tính liên tục từ năm đầu tiên Công ty có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

- Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được tính liên tục từ năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

14/12/2023

4

Công văn 9289/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc đăng ký thời gian bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

- Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp.

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

21/12/2023

5

Công văn 419/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc ghi nhận chi phí của bên thuê xe

Trường hợp có phát sinh chi phí thuê xe, nếu khoản chi phí này đáp ứng quy định các khoản chi phí được trừ và không thuộc trường hợp các khoản chi không được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi phí thuê xe được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trong đó, khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật được xác định như sau:

- Trường hợp thuê xe của Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải có hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Trường hợp thuê xe của cá nhân không kinh doanh thì hồ sơ, chứng từ được xác định theo quy định tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

30/01/2024

6

Công văn 802/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc xác định chi phí được trừ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chi phí chơi gôn để tiếp khách thì theo quy định tại điểm 2.28 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC khoản chi phí này Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản chi phí này.

26/02/2024

Hóa đơn

7

Công văn 283/CTSLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh hóa đơn có sai sót và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Đối với hóa đơn mua bán nước đã lập (hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này 78/2021/TT-BTC có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai sót về tiền thuế thì Công ty có thể lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh tương ứng cho hóa đơn đã lập có sai sót hoặc lập hóa đơn điện tử mới thay thế tương ứng cho hóa đơn điện tử có sai sót.

Trường hợp lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh tương ứng cho hóa đơn đã lập có sai sót thì khi điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) tương ứng đối với các chỉ tiêu đơn giá, thành tiền và tiền thuế GTGT.

13/3/2023

8

Công văn 400/CTSLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc xử lý hóa đơn có sai sai sót và hạch toán kế toán điều chỉnh sai sót

Đối với các hóa đơn đã lập có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai sót về tiền thuế thì phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới thay thế tương ứng cho từng hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót về số tiền và đã lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn điều chỉnh, hoặc thay thế tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo Công ty sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

05/4/2023

9

Công văn 233/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc lập hóa đơn chiết khấu thương mại dành cho khách hàng

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Nội dung ghi trên hóa đơn thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

16/01/2024

Giao dịch liên kết

10

Công văn 1173/CTSLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc áp dụng chính sách thuế đối với giao dịch liên kết

Chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của đơn vị bao gồm các chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có chi phí lãi vay. Theo đó, khi doanh nghiệp được xác định là giao dịch liên kết thì việc tính phần chi phí lãi vay phải được áp dụng theo các văn bản luật quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại thời điểm có hiệu lực.

06/9/2023

Trên đây là bản tin dành cho Kế toán tuần từ 26/02 - 03/3/2024, để cập nhật nhanh nhất các văn bản pháp luật về thuế - kế toán, mời bạn đọc tham gia Group Zalo của LuatVietnam và nhận thông báo hằng ngày.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục