Quyết định 103/QĐ-BTC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Tài chính 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 103/QĐ-BTC

Quyết định 103/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:103/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:27/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

BTC công bố 152 VBPL hết hiệu lực năm 2020

Ngày 27/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 103/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020.

Danh mục văn bản hết hiệu lực bao gồm 152 văn bản gồm Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư do Bộ Tài chính ban hành; Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính liên tịch ban hành, cụ thể như:

Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/05/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999; Nghị định số 09/2001/NĐ-CP ngày 02/03/2001 của Chính phủ sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05-CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao…

Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; Thông tư số 74/2020/TT-BTC ngày 10/08/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ…

Ngoài ra, Quyết định cũng công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 103/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
_______

S: 103/QĐ-BTC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đ
c lp - T do - Hnh phúc
________________________

Hà Ni, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYT ĐNH

V vic công b Danh mc văn bn quy phm pháp lut đã hết hiu lc toàn b hoc mt phn thuc lĩnh vc qun lý nhà nưc ca B Tài chính năm 2020

_____________

B TRƯNG B TÀI CHÍNH

 

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Ngh đnh s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut;

Căn c Ngh đnh s 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut;

Căn c Ngh đnh s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài chính;

Theo đ ngh ca V trưng V Pháp chế,

 

QUYT ĐNH:

 

Điu 1. Công b kèm theo Quyết đnh này Danh mc văn bn quy phm pháp lut hết hiu lc toàn b thuc lĩnh vc qun lý nhà nưc ca B Tài chính năm 2020 (Danh mc I) và Danh mc văn bn quy phm pháp lut hết hiu lc mt phn thuc lĩnh vc qun lý nhà nưc ca B Tài chính năm 2020 (Danh mc II) (Danh mc kèm theo).

Điu 2. Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Điu 3. Th trưng các đơn v thuc B và các cơ quan có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

Nơi nhn:

- Như Điu 3;

- Lãnh đo B Tài chính;

- VP Quc hi, VP Ch tch nưc;

- Văn phòng Chính ph;

- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc CP;

- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;

- Cc DTNNKV, KBNN, Cc thuế, S TC, Cc Hi quan các tnh, thành ph trc thuc TW;

- UBND các tnh, thành ph trc thuc TW;

- Công báo;

- Cng Thông tin đin t B Tài chính;

- Lưu: VT, PC.

KT. B TRƯNG

TH TRƯNG

 

 

 

 

 

 

Đ Hoàng Anh Tun

 

 

 

Danh mc I

VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT HT HIU LC TOÀN B THUC LĨNH VC QUN LÝ NHÀ NƯC CA B TÀI CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết đnh s 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 ca B Tài chính)

 

STT

Tên loi văn bn

S, ký hiu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Tên gi ca văn bn

Lý do hết hiu lc

Ngày hết hiu lc

 

NGH ĐNH CA CHÍNH PH, QUYẾT ĐNH, CH TH CA THNG CHÍNH PH

1

Ngh đnh

34/1999/NĐ-CP

12/05/1999

Ngh đnh s 34/1999/NĐ-CP ngày 12/05/1999 ca Chính ph quy đnh vic phát hành công trái xây dng T quc năm 1999

Bãi b theo quy đnh ti Khon 5 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

2

Ngh đnh

09/2001/NĐ-CP

02/03/2001

Nghị đnh s 09/2001/NĐ-CP ngày 02/03/2001 ca Chính ph sa đi Điu 21 Ngh đnh s 05-CP ngày 20/01/1995 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành Pháp lnh Thuế thu nhp đi vi ngưi có thu nhp cao

Bãi b theo quy đnh ti Khon 6 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

3

Ngh đnh

28/2003/NĐ-CP

31/03/2003

Ngh đnh s 28/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 ca Chính ph quy đnh vic phát hành công trái xây dng T quc năm 2003 - Công trái giáo dc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 10 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

4

Ngh đnh

90/2003/NĐ-CP

12/08/2003

Ngh đnh s 90/2003/NĐ-CP ngày 12/08/2003 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca y ban Chng khoán Nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 11 Điu 1 Nghị định s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

5

Ngh đnh

144/2003/NĐ-CP

28/11/2003

Ngh đnh s 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 ca Chính ph v chng khoán và th trưng chng khoán

Bãi b theo quy đnh ti Khon 14 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

6

Ngh đnh

105/2004/NĐ-CP

30/03/2004

Ngh đnh s 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 ca Chính ph v kim toán đc lp

Bãi b theo quy đnh ti Khon 16 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

7

Ngh đnh

161/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Ngh đnh s 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 ca Chính ph v x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc chng khoán và th trưng chng khoán

Bãi b theo quy đnh ti Khon 18 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính phủ bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

8

Ngh đnh

125/2005/NĐ-CP

07/10/2005

Ngh đnh s 125/2004/NĐ-CP ngày 07/10/2005 ca Chính ph quy đnh chế đ bo him bt buc trách nhim dân s ca ngưi kinh doanh vn ti hành khách, hàng hóa d cháy n trên đưng thy ni đa

Bãi b theo quy đnh ti Khon 22 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

9

Ngh đnh

83/2013/NĐ-CP

22/07/2013

Ngh đnh s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Qun lý thuế và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Qun lý thuế

Hết hiu lc theo quy đnh ti Đim a Khon 2 Điu 42 Ngh đnh s 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Qun lý thuế

05/12/2020

10

Ngh đnh

127/2013/NĐ-CP

15/10/2013

Ngh đnh s 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính và cưng chế thi hành quyết đnh hành chính trong lĩnh vc hi quan

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 35 Ngh đnh s 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc hi quan

10/12/2020

11

Ngh đnh

192/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Ngh đnh s 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 ca Chính ph quy đnh vic x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc qun lý, s dng tài sn nhà nưc; thc hành tiết kim, chng lãng phí; d tr quc gia; kho bc nhà nưc

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 65 Ngh đnh s 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc qun lý, s dng tài sn công; thc hành tiết kim, chng lãng phí; d tr quc gia; kho bc nhà nưc.

01/09/2019

12

Ngh đnh

204/213/NĐ-CP

05/12/2013

Ngh đnh s 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Ngh quyết ca Quc hi v mt s gii pháp thc hin ngân sách Nhà nưc năm 2013, 2014

Bãi b theo quy, đnh ti Khon 35 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

13

Ngh đnh

58/2015/NĐ-CP

16/06/2015

Ngh đnh s 58/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 65 Ngh đnh s 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 ca Chính ph quy đnh x pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

01/09/2019

14

Ngh đnh

45/2016/NĐ-CP

26/05/2016

Ngh đnh s 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính và cưng chế thi hành quyết đnh hành chính trong lĩnh vc hi quan

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 35 Ngh đnh s 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 ca Chính ph quy đnh x pht v phm hành chính trong lĩnh vc hi quan

10/12/2020

15

Ngh đnh

154/2016/NĐ-CP

16/11/2016

Ngh đnh s 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 ca Chính ph v phí bo v môi trưng đi vi nưc thi

Thay thế bi Ngh đnh s 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 ca Chính ph quy đnh phí bo v môi trưng đi vi nưc thi (Khon 1 Điu 11)

01/07/2020

16

Ngh đnh

167/2016/NĐ-CP

27/12/2016

Ngh đnh s 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 ca Chính ph v kinh doanh hàng min thuế

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 28 Ngh đnh s 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 ca Chính ph v kinh doanh hàng min thuế

15/10/2020

17

Ngh đnh

20/2017/NĐ-CP

24/02/2017

Ngh đnh s 20/2017/NĐ-CP  ngày 24/02/2017 ca Chính ph quy đnh v qun lý thuế đi vi doanh nghip có giao dch liên kết

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 22 Ngh đnh s 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 ca Chính ph quy đnh v qun lý thuế đi vi doanh nghip có giao dch liên kết

20/12/2020 và áp dng t k tính thuế thu nhp doanh nghip năm 2020

18

Ngh đnh

68/2020/NĐ-CP

24/06/2020

Ngh đnh s 68/2020/NĐ-CP  ngày 24/06/2020 ca Chính ph sa đi, b sung Khon 3 Điu 8 Ngh đnh s 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 ca Chính ph quy đnh v qun lý thuế đi vi doanh nghip có giao dch liên kết

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 22 Ngh đnh s 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 ca Chính ph quy đnh v qun lý thuế đi vi doanh nghip có giao dch liên kết

20/12/2020 và áp dng t k tính thuế thu nhp doanh nghip năm 2020

19

Quyết đnh

10/TTg

09/01/1993

Quyết đnh s 10/TTg ngày 09/01/1993 ca Thng Chính ph v vic thu n thóc d tr quc gia

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

20

Quyết đnh

134-HĐBT

20/04/1992

Quyết đnh s 134-HĐBT ca Hi đng B trưng v vic phát hành tín phiếu Kho bc Nhà nưc xây dng đưng dây ti đin Bc -Nam500KV

Bãi b theo quy đnh ti Khon 38 Điu 1 Ngh đnh s 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Chính ph ban hành

03/01/2020

21

Quyết đnh

75/1998/QĐ-TTg

04/04/1998

Quyết đnh s 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 ca Thng Chính ph quy đnh v mã s đi tưng np thuế

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

22

Quyết đnh

137/1998/QĐ-TTg

31/07/1998

Quyết đnh s 137/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 ca Thng Chính ph v vic qun lý lương thc d tr quc gia

Bãi b theo quy đnh ti Khon 3 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

23

Quyết đnh

143/1998/QĐ-TTg

08/08/1998

Quyết đnh s 143/1998/QĐ-TTg ngày 08/08/1998 ca Thng Chính ph v vic sa đi chế đ xut khu, thuế nhp khu tiu ngch

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

24

Quyết đnh

223/1999/QĐ-TTg

07/12/1999

Quyết đnh s 223/1998/QĐ-TTg ngày 07/12/1999 ca Thng Chính ph v thuế giá tr gia tăng đi vi d án s dng ngun vn h tr phát trin chính thc (ODA)

Bãi b theo quy đnh ti Khon 11 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

25

Quyết đnh

172/2001/QĐ-TTg

05/11/2001

Quyết đnh s 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 ca Thng Chính ph v vic x lý giãn n, khoanh n, xóa n thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan

Bãi b theo quy đnh ti Khon 17 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

26

Quyết đnh

41/2002/QĐ-TTg

18/03/2002

Quyết đnh s 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 ca Thng Chính ph v chng tht thu thuế giá tr gia tăng và thuế thu nhp doanh nghip qua giá bán trong hot đng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gn máy

Bãi b theo quy đnh ti Khon 19 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

27

Quyết đnh

197/2003/QĐ-TTg

23/09/2003

Quyết đnh s 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/09/2003, ca Thng Chính ph v vic thí đim thc hin cơ chế cơ s sn xut, kinh doanh t kê khai, t np thuế

Bãi b theo quy đnh ti Khon 21 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

28

Quyết đnh

161/2005/QĐ-TTg

30/06/2005

Quyết đnh s 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 ca Thng Chính ph v vic m rng thí đim có s sn xut kinh doanh t kê khai, t np thuế đi vi thuế tiêu th đc bit khâu sn xut trong nưc; thuế tài nguyên; thuế nhà, đt; thuế thu nhp đi vi ngưi có thu nhp cao và thuế môn bài

Bãi b theo quy đnh ti Khon 28 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

29

Quyết đnh

183/2007/QĐ-TTg

27/11/2007

Quyết đnh s 183/2007/QĐ-TTg ngày 27/11/2007 ca Thng Chính ph sa đi, b sung Quyết đnh s 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 ca Thng Chính ph v vic thành lp Tng công ty Đu tư và Kinh doanh vn Nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 39 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

30

Quyết đnh

115/2008/QĐ-TTg

27/08/2008

Quyết đnh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 ca Thng Chính ph v vic ban hành Quy đnh v công khai qun lý, s dng tài sn nhà nưc ti cơ quan nhà nưc, đơn v s nghip công lp và t chc đưc giao quản lý, s dng tài sn nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 46 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

31

Quyết đnh

143/2008/QĐ-TTg

29/10/2008

Quyết đnh s 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

Bãi b theo quy đnh ti Khon 47 Điu 1 Quyết định số 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

32

Quyết đnh

58/2009/QĐ-TTg

16/04/2009

Quyết đnh s 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 ca Thng Chính ph b sung mt s gii pháp v thuế nhm thc hin ch trương kích cu đu tư và tiêu dùng, ngăn chn suy gim kinh tế, tháo g khó khăn đi vi doanh nghip

Bãi b theo quy đnh ti Khon 49 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

33

Quyết đnh

31/2010/QĐ-TTg

19/03/2010

Quyết đnh s 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/03/2010 ca Thng Chính ph ban hành “Quy chế qun lý xăng du d tr nhà nưc”

Thay thế bi Quyết đnh s 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 ca Thng Chính ph ban hành Quy chế qun lý xăng du d tr Quc gia

01/07/2020

34

Quyết đnh

15/2011/QĐ-TTg

09/03/2011

Quyết đnh s 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/03/2011 ca Thng Chính ph v vic mua lương thc d tr nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 52 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

35

Quyết đnh

48/2011/QĐ-TTg

31/08/2011

Quyết đnh s 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 ca Thng Chính ph v vic thí đim thc hin Cơ chế hi quan mt ca quc gia

Bãi b theo quy đnh ti Khon 54 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

36

Quyết đnh

55/2012/QĐ-TTg

19/12/2012

Quyết đnh s 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 ca Thng Chính ph v sa đi, b sung Quyết đnh s 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 ca Thng Chính ph v vic min tin thuê đt đ xây dng trm bo dưng, sa cha, bãi đ xe ca doanh nghip kinh doanh vn ti hành khách công cng

Bãi b theo quy đnh ti Khon 57 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

37

Quyết đnh

53/2014/QĐ-TTg

19/09/2014

Quyết đnh s 53/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 ca Thng Chính ph v sa đi, b sung Quyết đnh s 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Hết hiu lc theo Khon 1 Điu 154 Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut năm 2015 (hết thi hn có hiu lc đưc quy định trong văn bản)

Đến hết năm 2019

38

Quyết đnh

43/2017/QĐ-TTg

26/09/2017

Quyết đnh s 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/09/2017 ca Thng Chính ph quy đnh trách nhim thc hin th tc đối vi tàu bay xut cnh, nhp cnh, quá cnh thông qua Cơ chế mt ca quc gia

Bãi b theo quy đnh ti Đim a Khon 2 Điu 41 Ngh đnh s 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 ca Chính ph quy đnh thc hin th tc hành chính theo cơ chế mt ca Quc gia, cơ chế mt ca ASEAN và kim tra chuyên ngành đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

01/01/2020

39

Ch th

15-CT

11/01/1988

Ch th s 15-CT ngày 11/01/1988 ca Ch tch Hi đng B trưng v vic tăng cưng lc lưng d tr nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 59 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

40

Ch th

150-CT

12/05/1990

Ch th s 150-CT ngày 12/05/1990 ca Ch tch Hi đng B trưng v vic tăng cưng đi ngũ cán b, kin toàn t chc và đổi mi cơ chế qun lý d tr nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 60 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

41

Ch th

357-CT

06/10/1990

Ch th s 357-CT ngày 06/10/1990 ca Ch tch Hi đng B trưng v vic qun lý xăng du d tr quc gia

Bãi b theo quy đnh ti Khon 61 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

42

Ch th

20/2008/CT-TTg

23/06/2008

Ch th s 20/2008/CT-TTg ngày 23/06/2008 ca Thng Chính ph v tăng cưng qun lý th trưng chng khoán

Bãi b theo quy đnh ti Khon 71 Điu 1 Quyết đnh s 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 ca Thng Chính ph bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Thng Chính ph ban hành

03/01/2020

 

THÔNG TƯ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

1

Thông tư

34-TC/KBNN

11/07/1996

Thông tư s 34-TC/KBNN ngày 11/07/1996 ca B Tài chính hưng dn vic phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 1 Thông tư s 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

2

Thông tư

29/2000/TT-BTC

24/04/2000

Thông tư s 29/2000/TT-BTC ngày 24/04/2000 ca B Tài chính quy đnh v qun lý Qu tm gi ca ngân sách nhà nưc ti các cơ quan đi din Vit Nam c ngoài

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 3 Điu 14 Thông tư s 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 ca B Tài chính quy đnh chế đ qun lý tài chính, tài sn đi vi Cơ quan Vit Nam c ngoài

20/03/2020

3

Thông tư

51/2004/TT-BTC

09/06/2004

Thông tư s 51 /2004/TT-BTC ngày 09/06/2004 ca B, Tài chính hưng dn thi hành Ngh đnh s 123/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 ca Chính ph v mt s cơ chế tài chính ngân sách đc thù đi vi Th đô Hà Ni

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 2 Thông tư s 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc kho bc nhà nưc và ngân sách nhà nưc

26/06/2020

4

Thông tư

18/2006/TT-BTC

13/03/2006

Thông tư s 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 ca B Tài chính hưng dn chế đ kim soát chi đi vi các cơ quan nhà nưc thc hin chế đ t ch, t chu trách nhim v s dng biên chế và kinh phí qun lý hành chính

Thay thế bi Thông tư s 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 ca B Tài chính hưng dn kim soát, thanh toán các khon chi thưng xuyên t ngân sách Nhà nưc qua Kho bc Nhà nưc (Khon 3 Điu 11)

06/08/2020

5

Thông tư

81/2006/TT-BTC

06/09/2006

Thông tư s 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 ca B Tài chính hưng dn chế đ kim soát chi đi vi các các đơn v s nghip công lp thc hin quyn t ch, t chu trách nhim v thc hin nhim v, t chc b máy, biên chế và tài chính

Thay thế bi Thông tư s 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 ca B Tài chính hưng dn kim soát, thanh toán các khon chi thưng xuyên t ngân sách Nhà nưc qua Kho bc Nhà nưc (Khon 3 Điu 11)

06/08/2020

6

Thông tư

84/2007/TT-BTC

17/07/2007

Thông tư s 84/2007/TT-BTC ngày 17/07/2007 ca B Tài chính sa đi mt s đim ca Thông tư s 18/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 ca B Tài chính hưng dn chế đ kim soát chi đi vi các cơ quan nhà nưc thc hin chế đ t ch, t chu trách nhim v s dng biên chế và kinh phí qun lý hành chính

Thay thế bi Thông tư s 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 ca B Tài chính hưng dn kim soát, thanh toán các khon chi thưng xuyên từ ngân sách Nhà nưc qua Kho bc Nhà nưc (Khon 3 Điu 11)

06/08/2020

7

Thông tư

92/2007/TT-BTC

31/07/2007

Thông tư s 92/2007/TT-BTC ngày 31/07/2007 ca B Tài chính hưng dn xác đnh tin s dng đt, tin nhn chuyn quyn s dng đt đã tr có ngun gc ngân sách nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 5 Điu 1 Thông tư s 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc tài chính doanh nghip

03/08/2020

8

Thông tư

105/2007/TT-BTC

30/08/2007

Thông tư s 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 ca B Tài chính hưng dn x lý ri ro vn tín dng đu tư và tín dng xut khu ca Nhà nưc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 3 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

9

Thông tư

163/2007/TT-BTC

31/12/2007

Thông tư s 163/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 ca B Tài chính hưng dn v khen thưng thi đua trên công trưng xây dng Nhà máy Thy đin Sơn La

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 3 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

10

Thông tư

05/2008/TT-BTC

14/01/2008

Thông tư s 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 ca B Tài chính hưng dn cơ chế qun lý vn vay cho D án h tr và phát trin đào to đi hc và sau đi hc v công ngh thông tin và truyn thông do Ngân hàng Hp tác quc tế Nht Bn tài tr

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 1 Thông tư s 04/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 ca B Tài chính bãi b Thông tư s 132/2008/TT-BTC ngày 29/12/2008 ca B Tài chính hưng dn cơ chế qun lý vn vay cho chương trình tín dng chuyên ngành ca Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn (JICA) và Thông tư s 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 ca B Tài chính hưng dn cơ chế qun lý vn vay cho D án h tr và phát trin đào to đi hc và sau đi hc v công ngh thông tin và truyn thông do Ngân hàng Hp tác quc tế Nht Bn tài tr

20/02/2020

11

Thông tư

37/2008/TT-BTC

19/05/2008

Thông tư s 37/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 ca B Tài chính hưng dn chính sách h tr du hỏa thắp sáng cho các h đng bào dân tc thiu s, h thuc din chính sách và h nghèo nhng nơi chưa có đin lưi

Bãi b theo quy đnh ti Khon 3 Điu 2 Thông tư s 3 8/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Bộ trưởng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc Kho bc Nhà nưc và ngân sách nhà nưc

26/06/2020

12

Thông tư

52/2008/TT-BTC

16/06/2008

Thông tư s 52/2008/TT-BTC  ngày 16/06/2008 ca Bộ Tài chính sa đi, b sung Thông tư s 37/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 ca B Tài chính hưng dn chính sách h tr du ha thắp sáng cho các h đng bào dân tc thiu s, h thuc din chính sách và h nghèo nhng nơi chưa có đin lưi

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 2 Thông tư s 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc Kho bc Nhà nưc và ngân sách nhà nưc

26/06/2020

13

Thông tư

132/2008/TT-BTC

19/12/2008

Thông tư s 132/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 ca B Tài chính hưng dn cơ chế qun lý vn vay cho chương trình tín dng chuyên ngành ca Cơ quan Hp tác quc tế Nht Bn (JICA)

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 1 Thông tư s 04/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 ca B Tài chính bãi b Thông tư s 132/2008/TT-BTC ngày 29/12/2008 ca B Tài chính hưng dn cơ chế qun lý vn vay cho chương trình tín dng chuyên ngành ca Cơ quan Hp tác quc tế Nht Ban (JICA) và Thông tư s 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 ca B Tài chính hưng dn cơ chế qun lý vn vay cho D án h tr và phát trin đào to đi hc và sau đi hc v công ngh thông tin và truyn thông do Ngân hàng Hp tác quc tế Nht Bn tài tr

20/02/2020

14

Thông tư

133/2008/TT-BTC

31/12/2008

Thông tư s 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 ca B Tài chính hưng dn sut chi đào to cho lưu hc sinh nưc ngoài (din Hip đnh) đang hc tp ti các trưng đi hc ti Vit Nam

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 2 Điu 7 Thông tư s 55/2020/TT-BTC ngày 12/06/2020 ca B Tài chính hưng dn qun lý kinh phí đào to lưu hc sinh nưc ngoài din Hip đnh hc tp ti Vit Nam

30/07/2020

15

Thông tư

63/2009/TT-BTC

27/03/2009

Thông tư s 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 ca B Tài chính quy đnh v công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

Bãi b theo quy đnh ti Khon 5 Điu 2 Thông tư s 3 8/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

26/06/2020

16

Thông tư

172/2009/TT-BTC

26/08/2009

Thông tư s 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009 ca B Tài chính sa đi mt s đim ca Thông tư s 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 ca B Tài chính hưng dn chế đ kim soát chi đối vi các các đơn v s nghip công lp thc hin quyn tự ch, t chu trách nhim v thc hin nhim v, t chc b máy, biên chế và tài chính

Thay thế bi Thông tư s 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 ca B Tài chính hưng dn kim soát, thanh toán các khon chi thưng xuyên t ngân sách Nhà nưc qua Kho bc Nhà nưc (Khon 3 Điu 11)

06/08/2020

17

Thông tư

174/2009/TT-BTC

08/09/2009

Thông tư s 174/2009/TT-BTC ngày 08/09/2009 ca B Tài chính hưng dn cơ chế huy đng và qun lý các ngun vn ti 11 xã thc hin Đề án “Chương trình xây dng thí đim mô hình nông thôn mi thi k công nghip hóa, hin đi hóa”

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 3 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, quản lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

18

Thông tư

194/2009/TT-BTC

02/10/2009

Thông tư s 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 ca B Tài chính hưng dn chào mua công khai c phiếu ca công ty đi chúng, chng ch qu ca qu đu tư chng khoán đi chúng dng đóng

Bãi b theo quy đnh ti Điu 1 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chứng khoán, kinh doanh bo him và tài chính ngân hàng

02/06/2020

19

Thông tư

241/2009/TT-BTC

29/12/2009

Thông tư s 241/2009/TT-BTC ngày 29/12/2009 ca B Tài chính hướng dn vic qun lý, qun lý thanh toán vn đu tư D án m rng và hoàn thin đưng Láng - Hòa Lc

Bãi b theo quy đnh ti Khon 3 Điu 3 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Bộ trưởng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

20

Thông tư

30/2010/TT-BTC

05/03/2010

Thông tư s 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

21

Thông tư

53/2010/TT-BTC

14/04/2010

Thông tư s 53/2010/TT-BTC ngày 14/04/2010 ca B Tài chính quy đnh v chế đ tài chính đ thc hin phòng, tr bnh vàng lùn, lùn xoăn lá và bnh lùn sc đen hi lúa

Bãi b theo quy đnh ti Khon 6 Điu 2 Thông tư s 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc Kho bc Nhà nưc và ngân sách nhà nưc

26/06/2020

22

Thông tư

72/2010/TT-BTC

11/05/2010

Thông tư s 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010 ca B Tài chính hưng dn cơ chế đc thù v qun lý, s dng chi phí qun lý d án đu tư ti 11 xã thc hin Đ án “Chương trình xây dng thí điểm mô hình nông thôn mi thi k công nghip hóa, hin đi hóa”

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 3 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

23

Thông tư

91/2010/TT-BTC

17/06/2010

Thông tư s 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 ca B Tài chính hưng dn kế toán nghip v thi hành án dân s

Thay thế bi Thông tư s 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 ca B Tài chính hưng dn kế toán nghip v thi hành án dân s (Điu 13)

01/10/2020

24

Thông tư

131/2010/TT-BTC

06/09/2010

Thông tư s 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 ca B Tài chính hưng dn thc hin quy chế góp vn, mua c phn ca nhà đu tư nưc ngoài trong các doanh nghip Vit Nam

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 1 Thông tư s 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc tài chính doanh nghip

03/08/2020

25

Thông tư

223/2010/TT-BTC

31/12/2010

Thông tư s 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 ca B Tài chính quy đnh vic lp d toán, qun lý s dng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 4 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

26

Thông tư

71/2011/TT-BTC

24/05/2011

Thông tư s 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 ca B Tài chính hưng dn vic trích lp, qun lý và s dng Qu thi đua, khen thưng theo Ngh đnh s 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Thi đua, khen thưng

Bãi b theo quy đnh ti Khon 3 Điu 4 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

27

Thông tư

89/2011/TT-BTC

17/06/2011

Thông tư s 89/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 ca B Tài chính hưng dn v phương pháp xác đnh giá sàn go xut khu

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 2 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đầu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

28

Thông tư

99/2011/TT-BTC

07/07/2011

Thông tư s 99/2011/TT-BTC ngày 07/07/2011 ca B Tài chính hưng dn qun lý tài chính đi vi vic thc hin thí đim bo him tín dng xut khu

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 2 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bo him và tài chính ngân hàng

02/06/2020

29

Thông tư

121/2011/TT-BTC

17/08/2011

Thông tư s 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 ca B Tài chính hưng dn mt s điu ca Quyết đnh s 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 ca Thng Chính ph v thc hin thí đim bo him nông nghip giai đon 2011 -2013

Bãi b theo quy đnh ti Khon 3 Điu 2 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bo him và tài chính ngân hàng

02/06/2020

30

Thông tư

168/2011/TT-BTC

21/11/2011

Thông tư s 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 ca B Tài chính hưng dn Thng kê nhà nưc v hi quan đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 33 Thông tư s 52/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020 ca B Tài chính hưng dn mt s bin pháp thc hin thng kê nhà nưc v hi quan đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

01/08/2020

31

Thông tư

198/2011/TT-BTC

30/12/2011

Thông tư s 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 ca B Tài chính hưng dn vic thu, qun lý, s dng, np ngân sách nhà nưc phí hoa tiêu hàng hi và cơ chế đt hàng cung ng dch v hoa tiêu hàng hi

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 1 Thông tư s 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc tài chính doanh nghip

03/08/2020

32

Thông tư

35/2012/TT-BTC

02/03/2012

Thông tư s 35/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 ca B Tài chính hưng dn mt s điu ca Ngh đnh s 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 ca Chính ph v tín dng đu tư và tín dng xut khu ca Nhà nưc.

Bãi b theo quy đnh ti Khon 2 Điu 3 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bo him và tài chính ngân hàng

02/06/2020

 

Thông tư

51/2012/TT-BTC

30/03/2012

Thông tư s 51/2012/TT-BTC ngày 30/03/2012 ca B Tài chính điu chnh hiu lc thi hành ca Thông tư s 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 ca B Tài chính và ban hành mu t khai hàng hóa xut khu, nhp khu

Hết hiu lc theo quy đnh ti Khon 1 Điu 154 Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut năm 2015 (hết thi hn có hiu lc đưc quy đnh trong văn bn)

Đến hết ngày 31/12/2012

33

Thông tư

101/2012/TT-BTC

20/06/2012

Thông tư s 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 ca B Tài chính quy đnh mt s vn đ v tài chính đi vi các doanh nghip bo him, doanh nghip tái bo him thc hin thí đim bo him nông nghip theo Quyết đnh s 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 ca Thng Chính ph v vic thc hin thí đim bo him nông nghip giai đon 2011 -2013

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 2 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bo him và tài chính ngân hàng

02/06/2020

34

Thông tư

157/2012/TT-BTC

27/09/2012

Thông tư s 157/2012/TT-BTC ngày 27/09/2012 của Bộ Tài chính quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Bãi b theo quy đnh ti Khon 5 Điu 3 Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

35

Thông tư

161/2012/TT-BTC

02/10/2012

Thông tư s 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 ca B Tài chính quy đnh chế đ kim soát, thanh toán các khon chi ngân sách Nhà nưc qua Kho bc Nhà nưc

Thay thế bi Thông tư s 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 ca B Tài chính hưng dn kim soát, thanh toán các khon chi thưng xuyên t ngân sách Nhà nưc qua Kho bc Nhà nưc (Khon 3 Điu 11)

06/08/2020

36

Thông tư

174/2012/TT-BTC

22/10/2012

Thông tư s 174/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 ca B Tài chính hưng dn qun lý tài chính đi vi Qu tr giúp pháp lý Vit Nam

Bãi b theo quy đnh ti Khon 4 Điu 4 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

37

Thông tư

205/2012/TT-BTC

23/11/2012

Thông tư s 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 ca B Tài chính hưng dn thc hin chính sách h tr đ bo v và phát trin đt trng lúa theo Ngh đnh s 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 ca Chính ph v qun lý, s dng đt trng lúa

Bãi b theo quy đnh ti Khon 7 Điu 2 Thông tư s 38/2020/TT-BTC ngày 12/05/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc Kho bc Nhà nưc và ngân sách nhà nưc

26/06/2020

38

Thông tư

206/2012/TT-BTC

26/11/2012

Thông tư s 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 ca B Tài chính hưng dn lp, qun lý và s dng qu tp trung ca Tp đoàn Công nghip Than - Khoáng sn Vit Nam

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 1 Thông tư s 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc tài chính doanh nghip

03/08/2020

39

Thông tư

21/2013/TT-BTC

25/02/2013

Thông tư s 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 ca B Tài chính quy đnh v đnh mc phí nhp, xut và bo qun ht giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bãi b theo quy đnh ti Khon 1 Điu 1 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

15/05/2020

40

Thông tư

22/2013/TT-BTC

25/02/2013

Thông tư s 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 ca B Tài chính quy đnh v mc phí nhp, xut và bo qun thuc bo v thc vt d tr quc gia do B Nông nghip và Phát trin nông thôn qun lý

Bãi bỏ theo quy đnh ti Khon 2 Điu 1 Thông tư s 17/2020/TT-BTC ngày 27/03/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do Bộ trưởng B Tài chính ban hành và liên tch ban hành trong lĩnh vc d tr Nhà nưc, qun lý giá, qun lý tài chính đu tư và qun lý tài chính hành chính s nghip

15/05/2020

41

Thông tư

26/2013/TT-BTC

11/03/2013

Thông tư s 26/2013/TT-BTC ngày 11/03/2013 ca B Tài chính quy đnh th tc gii ngân và cơ chế tài chính đi vi ngun vn tín dng và vin tr ca Chính ph Liên bang Nga cho D án xây dng Nhà máy Đin ht nhân Ninh Thun 1

Bãi b theo quy đnh ti Điu 1 Thông tư s 03/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 ca B Tài chính bãi b Thông tư s 26/2013/TT-BTC ngày 11/03/2013 ca B Tài chính quy đnh th tc gii ngân và cơ chế tài chính đối vi ngun vn tín dng và vin tr ca Chính ph Liên bang Nga cho D án xây dng Nhà máy Đin ht nhân Ninh Thun 1

20/02/2020

42

Thông tư

41/2013/TT-BTC

11/04/2013

Thông tư s 41/2013/TT-BTC ngày 11/04/2013 ca B Tài chính hưng dn thi hành mt s điu ca Ngh đnh s 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 ca Chính ph thi hành chi tiết mt s điu ca Pháp lnh Khai thác và bo v công trình thy li

Bãi b theo quy đnh ti Khon 6 Điu 1 Thông tư s 60/2020/TT-BTC ngày 19/06/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc tài chính doanh nghip

03/08/2020

43

Thông tư

57/2013/TT-BTC

06/05/2013

Thông tư s 57/2013/TT-BTC  ngày 06/05/2013 ca B Tài chính sa đi, b sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 ca B Tài chính hưng dn mt s điu ca Quyết đnh s 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 -2013

Bãi b theo quy đnh ti Khon 5 Điu 2 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

02/06/2020

44

Thông tư

96/2013/TT-BTC

23/07/2013

Thông tư s 96/2013/TT-BTC ngày 23/07/2013 ca B Tài chính sa đi, b sung Thông tư s 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 ca B Tài chính hưng dn mt s điu ca Quyết đnh s 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 caThng Chính ph v vic thc hin thí đim bo him nông nghip giai đon 2011-2013 và Thông tư s 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy đnh mt s vn đ v tài chính đi vi các doanh nghip bo him, doanh nghip tái bo him thc hin thí đim bo him nông nghip theo Quyết đnh s 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 ca Thng Chính ph v vic thc hin thí đim bo him nông nghip giai đon 2011-2013

Bãi b theo quy đnh ti Khon 6 Điu 2 Thông tư s 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 ca B Tài chính bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do B trưng B Tài chính ban hành trong lĩnh vc chng khoán, kinh doanh bo him và tài chính ngân hàng

02/06/2020

45

Thông tư