Thông tư 21/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC kinh doanh xổ số tự chọn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

_________

Số: 21/2020/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán như sau:
1. Điểm c Khoản 2 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"c) Các thành viên Hội động giám sát xổ số: là lãnh đạo một số phòng, ban nghiệp vụ, chi nhánh của công ty xổ số điện toán;"
2. Bổ sung khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 24 như sau:
“3a. Trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều này, công ty xổ số điện toán được bổ sung thành phần Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo thứ tự ưu tiên: là trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh; phó trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Phó giám đốc chi nhánh của công ty xổ số điện toán. Trường hợp Hội đồng giám sát xổ số không thể đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định tại Điều này, công ty xổ số điện toán quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng và phải công bố công khai ngay tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành, địa điểm quay số mở thưởng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm: lý do việc tạm dừng quay số mở thưởng, thời gian dự kiến quay số mở thưởng tiếp theo, việc xử lý đối với các vé xổ số tự chọn số điện toán đã phân phối và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Công ty TNHH MTV xổ số điện toán Việt Nam.

- Lưu VT, Vụ TCNH (170b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

Thuộc tính văn bản
Thông tư 21/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/2020/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 08/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

-------------------

No. 21/2020/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

--------------------------------------

Hanoi, April 08, 2020

 

 

 

CIRCULAR

On amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Ministry of Finance on providing guidance on computer-generated lottery business

---------------------------

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01 2007 on lottery business and the Government’s Decree No. 78/2012/ND-CP dated October 05 2012 on amending and supplementing a number of Articles of the Government’s Decree No.30/2007/ND-CP dated March 01 2007 on lottery business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

On implementing the Prime Minister’s Decision No. 1109/QD-TTg dated July 11, 2011 on approving the Scheme on the establishment of computer-generated lottery enterprises in Vietnam;

At the proposal of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

The Minister of Finance hereby promulgates the Circular on amending and supplementing a number of Articles of the Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Ministry of Finance on providing guidance on computer-generated lottery business.

 

Article 1. To amend and supplement a number of Articles of the Circular No. 36/2019/TT-BTC dated June 17, 2019 of the Ministry of Finance on providing guidance on computer-generated lottery business as follows:

1. To amend and supplement Point c, Clause 2 of Article 24 as follows:

“c) Members of the Lottery Supervisory Council shall be leaders of a number of divisions, departments and branches of the computer-generated lottery enterprise;”

2. To add Clause 3a after Clause 3, Article 24 as follows:

"3a. In force majeure case caused by natural disasters, epidemics, fires and other emergency according to the Competent State agency’s decisions that lead to the Lottery Supervisory Council failing to ensure adequate components as prescribed in Clause 2 of this Article, the computer-generated lottery enterprise shall be allowed to supplement the composition of the Vice President of the Lottery Supervision Council in the order of priority as follows: Heads of divisions and departments, Directors of branches; deputy heads of divisions and departments, Deputy Directors of branches of the computer-generated lottery enterprise. 
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!