Quyết định 480/QĐ-BGDĐT số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của BGDĐT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 480/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

___________

 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP); Quyết định số 2866/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại Bộ GDĐT, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đến hết năm 2025, thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Quản lý tập trung dữ liệu kết quả giải quyết TTHC của Bộ GDĐT tại Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT, đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo số hóa 100% các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

- Công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC, tổ chức lưu trữ, khai thác hồ sơ điện tử hoặc thông tin số đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 4 Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện số hóa.

- Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Chuẩn hóa mẫu biểu toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT.

Thời gian hoàn thành: Trước 30/06/2021.

2. Xây dựng Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT

Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT chứa đựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân và là nơi lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Xây dựng Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT trên cơ sở kế thừa, nâng cấp, phát triển trên hạ tầng kỹ thuật hiện có của Bộ; được tổ chức theo mô hình tập trung; được kết nối, chia sẻ dữ liệu số với hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-offĩce), cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử cùa Bộ và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác; được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhằm tăng cường năng lực khai thác, vận hành, đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Thời gian hoàn thành: Trước 31/08/2021.

3. Triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC tại các đơn vị, đảm bảo đúng quy định và hoàn thành trước 31/12/2025, theo lộ trình cụ thể như sau:

a)  Giai đoạn 1 (Từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021): Chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật và lưu trữ vào Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT toàn bộ kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị đang được lưu trữ dưới dạng điện tử, đã có sẵn đầy đủ thông tin số.

b)  Giai đoạn 2 (Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022): số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2020 đến năm 2021.

c)  Giai đoạn 3 (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023): số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2018 đến năm 2019.

e) Giai đoạn 4 (Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024): số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2017 trở về trước.

i) Thời gian dự phòng (Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025): số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn lại (nếu có).

Việc thực hiện lộ trình số hóa có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này.

4. Hàng năm, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các đơn vị; đánh giá, rút kinh nghiệm cho năm thực hiện kế tiếp.

(Chi tiết Danh mục nhiệm vụ và Danh mục kết quả giải quyết TTHC cần được số hóa tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

2.  Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và hàng năm theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

3.  Cục Công nghệ thông tin chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết đế đảm bảo Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Trên đây là Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          ___________

 

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC NHIỆM VỤ SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả/Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

Khảo sát hiện trạng

1

Khảo sát hiện trạng lưu trữ kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực

Cục CNTT

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực;Văn phòng

31/12/2020

Bảng tổng hợp hiện trạng lưu trữ kết quả kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực theo từng đơn vị (Phụ lục 02)

II

Chuẩn hóa mẫu biểu toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT

1

Rà soát, phân loại các mẫu biểu kết quả giải quyết TTHC (bao gồm các TTHC trong Phụ lục 02 và toàn bộ các TTHC khác đang còn hiệu lực)

Văn phòng

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực;

Cục CNTT

31/5/2021

Danh mục mẫu biểu kết quả giải quyết TTHC cần được chuẩn hóa

2

Chuẩn hóa mẫu biểu toàn bộ kết quả giải quyết TTHC

Văn phòng

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực;

Cục CNTT

31/7/2021

Danh mục mẫu biểu kết quả giải quyết TTHC đã được chuẩn hóa

3

Điện tử hóa mẫu biểu đã chuẩn hóa

Cục CNTT

Văn phòng; Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

31/8/2021

Danh mục mẫu biểu kết quả giải quyết TTHC đã được điện tử hóa

III

Trang bị hạ tầng, kỹ thuật, công cụ phục vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC

1

Xây dựng Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT

Cục CNTT

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

31/8/2021

Hệ thống thông tin quản lý kho lưu trữ điện tử được xây dựng xong và đưa vào hoạt động

2

Xây dựng các công cụ, tiện ích hỗ trợ công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC

Cục CNTT

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

31/8/2021

Các phần mềm tiện ích hỗ trợ công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC

3

Kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT với cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử của Bộ và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác

Cục CNTT

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

30/11/2021

Các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ với nhau

4

Tập huấn khai thác, sử dụng công cụ, tiện ích số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC

Cục CNTT

Văn phòng; Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

31/12/2021

Người dùng các đơn vị nắm vững quy trình, cách khai thác, sử dụng công cụ số hóa, lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC.

IV

Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC

1

Chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật và lưu trữ vào Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT toàn bộ kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị đang được lưu trữ dưới dạng điện tử, đã có sẵn đầy đủ thông tin số

Cục CNTT

Văn phòng; Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

31/12/2021

Kết quả giải quyết TTHC được số hóa và lưu trữ theo quy định

2

Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2020 đến năm 2021

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Cục CNTT;

Vãn phòng

31/12/2022

Kết quả giải quyết TTHC được số hóa và lưu trữ theo quy định

3

Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2018 đến năm 2019

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Cục CNTT;

Văn phòng

31/12/2023

Kết quả giải quyết TTHC được số hóa và lưu trữ theo quy định

4

Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2017 trở về trước

Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Cục CNTT;

Văn phòng

31/12/2024

Kết quả giải quyết TTHC được số hóa và lưu trữ theo quy định

V

Báo cáo

1

Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các đơn vị; đánh giá, rút kinh nghiệm cho năm thực hiện kế tiếp

Cục CNTT (tổng hợp)

Văn phòng; Các đơn vị có kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12)

Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch

                 
 

 

Ghi chú: Các từ ngữ viết tắt

-  TTHC: Thủ tục hành chính

-  CNTT: Công nghệ thông tin

 

 

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN ĐƯỢC SỐ HÓA

(Kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Tên thủ tục hành chính (đang còn hiệu lực, có kết quả giải quyết)

Số lượng, định dạng lưu trữ kết quả giải quyết

Ghi chú

Số lượng kết quả giải quyết

Số lượng bản điện tử

Số lượng bản giấy

Có phần mềm quản lý

File đơn lẻ trên máy tính

1 trang

Nhiều trang

I

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục

10

 

10

 

10

 

2

Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đại học công lập

29

 

 

29

 

 

II

Vụ Giáo dục Đại học

 

 

 

 

 

 

1

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

1

 

 

1

 

 

2

Cho phép phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo

4

 

 

4

 

 

3

Cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

9

 

 

9

 

 

4

Liên kết đào tạo trình độ đại học

3

 

 

 

3

 

5

Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

352

 

 

352

 

 

6

Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

23

 

 

23

 

 

7

Gia hạn, điều chỉnh, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

2

 

 

2

 

 

III

Vụ Giáo dục Trung học

 

 

 

 

 

 

1

Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

8

 

 

 

8

 

2

Phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp

18

 

 

 

18

 

IV

Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

1

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

831

 

 

831

 

 

2

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

80

 

 

80

 

 

V

Cục Quản lý chất lượng

 

 

 

 

 

 

1

Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp

34.470

29.963

 

 

34.470

 

VI

Cục Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

1

Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

1.256

1.256

 

 

1.256

 

2

Cử đi học nước ngoài

248

238

 

248

 

 

3

Thay đổi nước đến học hoặc ngành học

55

55

 

55

 

 

4

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

232

232

 

232

 

 

5

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

321

305

 

321

 

 

6

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

7

 

 

 

7

 

7

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện

1

 

 

 

1

 

 

 

thuộc tính Quyết định 480/QĐ-BGDĐT

Quyết định 480/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:480/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:26/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC

Ngày 26/01/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 480/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ đặt yêu cầu đảm bảo số hóa 100% các kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Điều 25 Nghị định 45/2020/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, đảm bảo đúng quy định và hoàn thành trước 31/12/2025, theo lộ trình cụ thể như sau:

Giai đoạn 1 (Từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021), chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật và lưu trữ vào Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành giáo dục đào tạo toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị đang được lưu trữ dưới dạng điện tử, đã có sẵn đầy đủ thông tin số.

Giai đoạn 2 (Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022), số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được hình thành từ năm 2020 đến năm 2021.

Giai đoạn 3 (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023), số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được hình thành từ năm 2018 đến năm 2019.

Giai đoạn 4 (Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024), số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính được hình thành từ năm 2017 trở về trước.

Thời gian dự phòng (Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025), số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn lại (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định480/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi