Thông tư 199/2011/TT-BTC bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

Số: 199/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng như sau:

Điều 1. Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.
2. Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.
Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:
- Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
- Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
c/ Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
2. Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (Được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận) được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.
Điều 3. Hình thức tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng
Việc tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng có thể được tổ chức tập trung một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ cho một khóa học nhưng thời gian học thực tế của một khoá học tối đa không quá 6 tháng và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư này.
Một lớp học của khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng tối đa không quá 100 học viên.
Điều 4. Điều kiện tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Trường bồi dưỡng) được tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng nếu có đủ các điều kiện sau:
a/ Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành kế toán, kiểm toán;
b/ Có tối thiểu là 50% số giảng viên cơ hữu (Trong tổng số giảng viên giảng các chuyên đề theo từng khoá học) trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán - kiểm toán;
c/ Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, như: Phòng học, bàn ghế, bảng viết, giáo cụ, ... để thực hiện khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.
2. Hội nghề nghiệp về kế toán - kiểm toán được kết hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này để tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.
3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này muốn tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài phải được Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận bằng văn bản.
Điều 5. Quyền và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng có quyền:
a/ Chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.
b/ Thu học phí của những học viên tham gia khóa học theo mức phù hợp với quy định của Nhà nước về học phí giáo dục. Việc thu, quản lý và sử dụng nguồn thu từ học phí phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
c/ Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.
2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng có trách nhiệm:
a/ Đảm bảo việc chiêu sinh học viên đúng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này.
b/ Chấp hành các quy định về hình thức và các thủ tục mở khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định tại Điều 3 và Điều 6 của Thông tư này.
c/ Tổ chức, quản lý chặt chẽ khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian học theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
d/ Chấp hành nghiêm túc các quy định về thi, đánh giá, xếp loại kết quả và cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư này.
đ/ Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các quy định tại Điều 12 của Thông tư này.
e/ Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư này.
f/ Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp của Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị mình cấp.
Điều 6. Thủ tục tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trước khi mở khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng (Từng khoá) phải gửi cho Bộ Tài chính bộ hồ sơ, gồm các tài liệu sau đây:
a/ Quyết định mở khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng của Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;
b/ Danh sách học viên khoá học (Phụ lục số 01);
c/ Danh sách giảng viên khoá học (Phụ lục số 02);
d/ Danh sách Ban quản lý khoá học;
đ/ Nội dung, chương trình và lịch học của khoá học.
2. Các tài liệu trong bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và các tài liệu liên quan khác như: Hợp đồng giảng dạy; Bảng chấm công và chứng từ thanh toán tiền công cho giảng viên tham gia giảng dạy; Bảng điểm danh từng học viên tham gia các buổi học và có chữ ký xác nhận của giảng viên; Bản photocoppy có công chứng các bằng cấp của học viên; Đơn xin học có xác nhận của đơn vị công tác; Các bài thi của học viên phải được lưu giữ tại đơn vị tổ chức khóa học tối thiểu 5 năm kể từ ngày kết thúc khoá học.
Các Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng và Danh sách học viên đạt yêu cầu khoá học (Phụ lục 03) phải được lưu giữ tại đơn vị tổ chức khóa học tối thiểu 10 năm kể từ ngày kết thúc khoá học.
Điều 7. Thi đánh giá kết quả học tập
1. Việc thi đánh giá kết quả học tập được thực hiện như sau:
Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thời gian tối thiểu là 180 phút.
2. Việc thi hết học phần được thực hiện dưới hình thức viết. Điểm thi hết học phần được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bài thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
3. Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi học phần mới được dự thi học phần đó. Chỉ những học viên đạt mỗi bài thi hết cả hai học phần từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu khoá học.
4. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học căn cứ vào kết quả điểm bình quân của 2 bài thi hết học phần (thi lần đầu) để đánh giá theo bốn loại:
- Loại giỏi: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 8 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 7);
- Loại khá: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 7 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 6);
- Loại trung bình: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 5 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 5);
- Loại không đạt yêu cầu: Có bài thi hết học phần dưới 5 điểm.
Học viên có quyền dự thi lại một trong hai bài thi hết học phần không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi lại một lần. Việc tổ chức lại cho những học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khoá học.
Điều 8. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” (Phụ lục số 04) và Mã số đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.
2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khoá học kế toán trưởng phải có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp (Số đã nhận, số đã sử dụng, số bị hỏng và số chưa sử dụng) và định kỳ 6 tháng (1/1 và 1/7 hàng năm) gửi báo cáo về Bộ Tài chính để làm cơ sở tổng hợp chung toàn quốc.
Điều 9. Cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng”
1. Học viên có kết quả thi đạt loại trung bình trở lên (Học viên đạt yêu cầu) được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định tổ chức khoá học cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”.
2. Kết thúc mỗi khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng gửi “Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khoá học” kèm theo “Danh sách học viên đạt yêu cầu khoá học” (Phụ lục số 03) về Bộ Tài chính, để xem xét, chấp thuận và cấp phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (hoặc cấp phó được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uỷ quyền) mới có quyền ký, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
3. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng phải được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng đóng dấu nổi vào giáp lai ảnh của học viên.
4. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.
5. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.
6. Chứng chỉ bị mất, thất lạc học viên liên hệ với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nơi cấp chứng chỉ) để làm thủ tục cấp lại.
Điều 10. Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

1. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), như sau:

Thời gian toàn khoá: 4 tuần (kể cả thời gian thi)

(4 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 192 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

 

+ Chuyên đề 1:

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

16 giờ

+ Chuyên đề 2:

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

16 giờ

+ Chuyên đề 3:

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:

08 giờ

+ Chuyên đề 4:

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

20 giờ

+ Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

 

Cộng Phần I:

68 giờ

 

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

 

+ Chuyên đề 5:

Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

24 giờ

+ Chuyên đề 6:

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

16 giờ

+ Chuyên đề 7:

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

24 giờ

+ Chuyên đề 8:

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 9:

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

16 giờ

+ Chuyên đề 10:

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

12 giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

 

Cộng Phần II:

124 giờ

 

Tổng cộng:

192 giờ

2. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp), như sau:

Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi)

(6 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 288 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

 

+ Chuyên đề 1:

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 2:

Quản lý tài chính doanh nghiệp:

20 giờ

+ Chuyên đề 3:

Pháp luật về thuế:

24 giờ

+ Chuyên đề 4:

Thẩm định dự án đầu tư:

12 giờ

+ Chuyên đề 5:

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

16 giờ

+ Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

 

Cộng Phần I:

104 giờ

 

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

 

+ Chuyên đề 6:

Pháp luật về kế toán:

16 giờ

+ Chuyên đề 7:

Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

16 giờ

+ Chuyên đề 8:

Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):

40 giờ

+ Chuyên đề 9:

Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:

36 giờ

+ Chuyên đề 10:

Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:

40 giờ

+ Chuyên đề 11:

Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

28 giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

 

Cộng Phần II:

184 giờ

 

Tổng cộng:

288 giờ

3. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức khoá học có thể điều chỉnh nội dung, chương trình từng khoá học cho phù hợp với đối tượng học viên nhưng phải đảm bảo nội dung cơ bản và thời gian khoá học theo quy định.
Điều 11. Giáo trình bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Bộ Tài chính chủ trì tổ chức biên soạn giáo trình bồi dưỡng kế toán trưởng sử dụng thống nhất trong cả nước.
2. Giáo trình bồi dưỡng kế toán trưởng phải phù hợp với nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng quy định tại Điều 10 của Thông tư này. Giảng viên phải cập nhật chính sách, chế độ mới và tình hình thực tế đến thời điểm tổ chức khoá học để giảng dạy cho học viên.
Điều 12. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Bộ Tài chính thực hiện việc kiểm tra, giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp (qua báo cáo hoặc thông tin đại chúng) việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm toàn bộ nội dung các quy định từ Điều 2 đến Điều 11 của Thông tư này.
Điều 13. Xử lý vi phạm hành chính trong việc tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng và việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải tuân thủ các quy định của Thông tư này trong việc tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng và trong việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho những học viên đạt yêu cầu. Nếu vi phạm thì tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, không được công nhận chứng chỉ đã cấp cho học viên hoặc bị đình chỉ quyền tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.
2. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các hành vi, mức phạt được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 và Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 và Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004.
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng”.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND, Sở Tài chính
, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ
Tư pháp);
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT (2 bản), Vụ CĐKT &KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Xuân Hà

Phụ lục số 01

MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH HỌC VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: .... )

Thời gian khoá học từ ngày ... tháng... năm ... đến ngày .... tháng .. năm...

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: ..... ngày.... tháng ....năm ......)

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ,

đơn vị công tác

Bằng cấp

Ngành

đào tạo

Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kiểm toán

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

 

 

02

 

 

Nguyễn Văn A

...

1975

 

Hà Nội

Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng số 1

 

Đại học

Tài chính kế toán

 

5 năm

* Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị.

                                                               ........,ngày ..... tháng .... năm .......

                                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                  (Ký, họ  tên, đóng dấu)

 

 

Phụ lục số 02

MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 

 
 
 

 

 

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: . . .)

Thời gian khoá học từ ngày .... tháng....năm .... đến ngày .... tháng .... năm....

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: ...... ngày..... tháng .... năm ......)

Số

TT

Chuyên đề

Số giờ

Họ và tên

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức

vụ

Đơn vị

công tác

Số năm công

tác thực tế

1

2

3

4

5

6

7

8

01

 

 

02

 

 

Kinh tế vĩ mô

...

16

Trần Văn B

PGS.TS

Trưởng bộ môn

 ĐH KTQD

18 năm

...........,ngày ..... tháng .... năm .......

                                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                   (Ký, họ  tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 03

MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 

 
 
 

 

 

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: ... )

Thời gian khoá học từ ngày ... tháng....năm ... đến ngày .... tháng.... năm....

(Kèm theo Quyết định công nhận kết quả số .....ngày .... tháng .... năm .......

và theo Quyết định mở lớp số: ..... ngày .... tháng .... năm .... 

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Bằng cấp

Ngành đào tạo

Thời gian thực tế công tác TC, KT, Kiểm toán

Xếp loại

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

 

 

 

02

Nguyễn Văn A

...

 

1975

 

Hà Nội

Kế toán tổng hợp Công ty XD số 1

Đại học

Tài chính, kế toán

5 năm

Khá

* Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị.

........, ngày ... tháng ... năm .....

                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                              (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Phụ lục số 04

MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 

 

Đơn vị: ............................................

(Tên đơn vị tổ chức khoá học BD KTT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********

 

CHỨNG CHỈ

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ảnh

 

Cấp cho Ông (Bà): ...…………………………….........

 

Sinh ngày:…….……….......tại …………….................

 

Đơn vị công tác:………………………...………..........

 

(Dấu nổi của đơn vị bồi dưỡng KTT)

Đạt kết quả loại:...............khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng (1)..................................................................... tổ chức tháng........... năm..............

 

 

 

 

 

Số đăng ký:.............../...(2)

* Phôi Chứng chỉ do BTC cấp và quản lý thống nhất.

* Chứng chỉ này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

 ............, ngày …. tháng … năm ……

                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                   (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

  1. Doanh nghiệp hoặc hành chính sự nghiệp.
  2. Mã số của Đơn vị bồi dưỡng KTT do BTC quy định.
Bổ sung
nhayPhụ lục số 001 được bổ sung bởi Phụ lục 001 ban hành kèm theo Thông tư 39/2020/TT-BTC theo quy định tại Khoản 2 Điều 1.nhay
Thuộc tính văn bản
Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo: Đã biết
Số hiệu:199/2011/TT-BTCNgày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:30/12/2011Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

MINISTRY OF FINANCE
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
No.: 199/2011/TT-BTC
Hanoi, December 30, 2011
 
CIRCULAR
GUIDING THE ORGANIZATION OF TRAINING AND GRANT OF CERTIFICATES OF TRAINING CHIEF ACCOUNTANTS
Pursuant to the Accounting Law No.03/2003/QH11 dated 17/6/2003;
Pursuant to the Decree No.128/2004/ND-CP dated 31/5/2004 of the Government on detailing and guiding the implementation of some Articles of the Accounting Law in State sector and Decree No.129/2004/ND-CP dated 31/5/2004 of the Government detailing and guiding the implementation of some Articles of the Accounting Law in business activities;
Pursuant to the Decree No.118/2008/ND-CP dated 27/11/2008 of the Government stipulating functions, duties, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
The Ministry of Finance guides the training and grant of certificates of training chief accountants:
Article 1. Purpose, training requirements and grant of certificates of training chief accountants
1. To equip, update, and systematize the intensive, base knowledge on management, economy, finance, accounting and auditing for the objects of the chief accountant training to improve management capacity of economy, finance and accounting organization, the accounting apparatus organization and direct the accounting work in the units.
2. To standardize the professional skill, financial profession, accounting, auditing and level to organize accounting work, accounting apparatus for team of chief accountants in the national economy.
Article 2. Standards for attendants of the training courses of Chief Accountants
1. The Vietnamese who attend the training course of chief accountant must have the following standards:
a / A professional ethics, honesty, integrity, a sense of law observance;
b / A professional qualification on finance, accounting and auditing from secondary level upwards and actual working time on finance, accounting and auditing as follows:
- At least 2 years or more from the date indicated on the diploma of University in finance, accounting and auditing;
- At least 3 years or more from the date indicated on the diploma of vocational school, college specialized in finance, accounting and auditing;
c / An Application for study, which has been confirmed the real-time of working in finance, accounting, auditing by the agencies they are working together with a certified copy of diploma of university specialized in finance, accounting and auditing.
2. The Foreigners who have expertise certificates in accounting and accounting practicing certificates, certificates of auditors or diploma of university of the foreign institutions (conceded by Vietnam Ministry of Finance) are attended the courses of training chief accountants organized by the units that are eligible for the implementation of training courses of chief accountants for foreigners.
Article 3. Forms to organize the training course of the chief accountant
The organization of training courses of chief accountant can be organized in concentration for one consecutive term or for many terms in a course but the maximum real time of a training course does not exceed 6 months and must ensure enough time, enough program content in accordance with provisions of this Circular.
A class of training course of chief accountant shall not exceed 100 learners.
Article 4. Conditions for organizing the training courses of chief accountant
1. The retraining, training facilities (Academies, Universities, and Colleges, training School) are organized the training course of chief accountant if it satisfies the following conditions:
a / Having the function of training, retraining profession of accounting and auditing;
b / Having at least 50% of permanent lecturers (Among total lecturers teach the topics according to each course) with degree from level of university or higher, and at least 5 years of teaching experience in the field of economy - finance - accounting - auditing;
c / Having qualified facilities such as classrooms, desks, tables, boards, teaching aids, ... to implement the training course of Chief Accountant.
2. The Association of auditing - accounting profession is combined with the qualified training, retraining facilities defined in clause 1 of this Article to organize the training courses of chief accountant.
3. The qualified training, retraining facilities as defined in clause 1 of this Article wishing for organizing the training courses of chief accountant for foreigners must be considered, approved in writing by the Finance Ministry.
Article 5. Rights and responsibilities of retraining, training facilities in the organization of the training courses of Chief Accountant
1. The retraining, training facilities that arequalified to organize chief accountant training courses may:
a / Actively implement the works related to the organization of training courses of chief accountant in accordance with their conditions.
b / Collect school fees of learners participating in training course by the rate in accordance with the provisions of the State on education fees. The collection, management, and use of revenue from tuition fees must comply with the provisions of current law.
c / Grant training certificates of Chief Accountant as prescribed in Article 9 of this Circular.
2. The retraining, training facilities that arequalified to organize chief accountant training courses are responsible for:
a / Ensuring the student enrollment in accordance with standards as prescribed in Article 2 of this Circular.
b / Observing the regulations on the forms and procedures of opening the training courses of Chief Accountant as prescribed in Article 3 and Article 6 of this Circular.
c / Organizing and strictly managing the training courses of Chief Accountant to guarantee the right and full implementation of the contents, programs, and study time as prescribed in Article 10 of this Circular.
d / Strictly abiding by regulations on the examination, evaluation and classification of results and grant of certificates as prescribed in Article 7, Article 8, Article 9 of this Circular.
đ / Being subject to inspection and supervision by the Ministry of Finance in the implementation of the provisions of Article 12 of this Circular.
e / Strictly observing the reporting regime as prescribed in this Circular.
f / Taking responsibility for the correctness and legality of the training certificates of Chief Accountant issued by their units.
Article 6. Procedures for organizing training courses of Chief Accountant
1. Before the retraining, training facilities open the training course of the Chief Accountant (Each course), they must send to the Ministry of Finance a set of dossier, including the following documents:
a / A decision to open training course of chief accountant of the head of the training and retraining facility;
b / A List of course participants (Appendix No.01);
c / A List of lecturers (Appendix No.02);
d / A List of management board of the training course;
đ / The contents, programs and schedule of the training course.
2. The documents in the set of dossier prescribed in Clause 1 of this Article and other related documents such as teaching contracts; working schedule and vouchers of payments for teaching lecturers; naming table of each student attending classes with signature of teachers; The certified copies of qualifications of learners; Application for study to be certified by the work unit; The student's tests must be archived at the units to organize the course for at least 5 years from the end of the course.
The decisions on accreditation of results meeting the training course of chief accountant and the List of learners meeting the course requirements (Appendix 03) must be kept in the course organizing units for at least 10 years from the end of the course.
Article 7. Examination and assessments of learning outcomes
1. The assessment of learning outcomes is conducted as follows:
End of each part of the study program, it is required to organize the examination to end credits in a minimum time of 180 minutes.
2. The examination of ending credits is done in the form of writing. Examination scores for the end of credits are scored 10 grades. The test of less than 5 points is not satisfactory.
3. Only learners who secured minimum 80% of class hours required for each credit are attended that credit’s examination. Only learners who reach from 5 points or more for each test of both credits can meet the course requirements.
4. End of training course of chief accountant, unit organizing the course based on the average point results of two tests of ending credit (first test) to evaluate following four categories:
- Good: The average point of two tests of ending credit reached 8 points or more (of which has no point less than 7);
- Pretty good: The average point of two tests of ending credit reached 7 points or more (of which has no point less than 6);
- Medium: The average point of two tests of ending credit reached 5 points or more (of which has no point less than 5);
- Unsatisfactory type: One of two tests of ending credits is less than 5 points.
Learners have the right to attend the reexamination of either test of ending credit which is not satisfactory, but only take the reexamination once. The organization of the reexamination for learners who do not meet the requirements is made at the end of the course.
Article 8. Certificates of training Chief Accountant
1. Embryos of “Certificates of training Chief Accountant"(Appendix No.04) and Code of unit training and retraining Chief Accountant are issued and managed in unification in the whole country by the Ministry of Finance.
2. The facilities training and retraining Chief Accountant courses are responsible for monitoring and managing certificate’s embryos to be issued (number received, number used, number broken and unused) and every 6 month (1/1 and 1/7 every year) send a report to the Ministry of Finance for used as a basis for a general nationwide synthesis.
Article 9. Grant of "certificates of training chief accountant"
1. Learners who have the test results reaching medium or higher (learners meeting the requirements) shall be issued “certificates of training chief accountant” by head of the facility training and retraining making decision to organize the course.
2. End of each training course of chief accountant, the unit organizing the training course of Chief Accountant sends "The decision to recognize the satisfactory results of the course" attached to "List of qualified learners of the course" ( Appendix No.03) to the Ministry of Finance, for consideration, approval and issuance of embryos of “Certificates of training Chief Accountant. The head of training and retraining facility (or deputy head authorized by the head) has the right to sign and issue certificates of training Chief Accountant.
3. Certificates of training Chief Accountant must be stamped joint pages and images of learners by the facility training and retraining where organizes the course of training chief accountant.
4. Certificate of training Chief Accountant is valid within 5 years from the date of issuance to appoint chief accountant of the first time as prescribed in Clause 2 of Article 53 of the Accounting Law. Exceeding the period of 5 years, if learners have requirements for re-grant of certificates they shall relearn the training course of chief accountant.
5. Those who have certificates of training chief accountant are qualified and were appointed as Chief Accountants for one time, such certificates of training chief accountant are still valid for the appointment of chief accountant of the second time onwards, unless the minimum period between the two times of chief accountant appointment is more than 5 years.
6. When the certificates were lost, misplaced, learners contact with the retraining, training facilities (where issued certificates) for conducting procedures of re-grant.
Article 10. Contents and programs of training chief accountants
1. The contents, programs, and minimum duration of one training course of chief accountants for the state agencies, public services providing units and organizations using state budget funds and the public services providing units and organizations not using state budget funds, including units of revenues and expenditures of budget and armed forces units (collectively called as the state accounting units), as follows:
Duration of the entire course: 4 weeks (including examination duration)
(4 weeks x 6 days x 8 hours = 192 hours. An hour is counted as 50 minutes for study and 10 minutes for tea break).
I - GENERAL KNOWLEDGE:

+ Special subject 1:
Economic laws applicable to the units under the State accounting field:
16 hours
+ Special subject 2:
Organization of estimates management, allocation and settlement of revenues and expenditures of state budget (state budget), units using state budget funds and the units not using state budget funds:
16 hours
+ Special subject 3:
Opening and management of accounts, control of state budget expenditures through the State Treasury:
08 hours
+ Special subject 4:
Finance of the units using state budget funds and the units not using state budget funds:
20 hours
+ Review and examination of Part I:
08 hours
 
Total Part I:
68 hours
+ Special subject 5:
Accounting law on accounting and the accounting work organization, roles and duties of the Chief Accountant:
24 hours
+ Special subject 6:
State Budget Accounting and professional operations of Treasury:
16 hours
+ Special subject 7:
Accounting for units using state budget funds and the units not using state budget funds:
24 hours
+ Special subject 8:
Financial statements and settlement reports of the units with revenue and expenditure of budget, administrative units:
24 hours
+ Special subject 9:
Financial statement analysis of with the units of revenue and expenditure of budget, units using state budget funds and the units not using state budget funds:
16 hours
+ Special subject 10:
Audit of financial statements, settlement reports of the units with revenue and expenditure of budget, administrative units:
12 hours
+ Review and examination of Part II:
08 hours
 
Total Part II:
124 hours
 
Total:
192 hours

2. The contents, programs, and minimum duration of one training course of chief accountants for the enterprises of all economic sectors, including cooperatives (collectively called as enterprise accounting), as follows:
Duration of the entire course: 6 weeks (including examination duration)
(6 weeks x 6 days x 8 hours = 288 hours. An hour is counted as 50 for study and 10 minutes for tea break).

+ Special subject 1:
Laws relating to the enterprises:
24 hours
+ Special subject 2:
Management of enterprise finance:
20 hours
+ Special subject 3:
The tax law:
24 hours
+ Special subject 4:
Evaluation of investment projects:
12 hours
+ Special subject 5:
Relations of credit, payment and guarantees between enterprises and banks and financial institutions:
16 hours
+ Review and examination of Part I:
08 hours
 
Total Part I:
104 hours

II - PROFESSIONAL KNOWLEDGE:

+ Special subject 6:
Accounting law:
16 hours
+ Special subject 7:
Organization of accounting work and the role and duties of chief accountants of enterprises:
16 hours
+ Special subject 8:
Accounting of enterprise finance (including specific accounting):
40 hours
+ Special subject 9:
Organization of corporate management accounting:
36 hours
+ Special subject 10:
Financial statements and financial analysis of enterprises:
40 hours
+ Special subject 11:
Auditing and auditing corporate financial statements
28 hours
+ Review and examination of Part II:
08 hours
 
Total Part II:
184 hours
 
Total:
288 hours

3. The training, retraining facilities organize the course can adjust the content, program of each course to suit the student object but must ensure the basic content and duration of the course as prescribed.
Article 11. Training curriculum of chief accountant
1. Ministry of Finance presides over organizing compilation of training curriculum of chief accountant for uniform use throughout the country.
2. Training curriculum of chief accountant must conform to the content, program of training chief accountant provided for in Article 10 of this Circular. Lecturers must update policies, the new regime, and the actual situation to the time to organize the course to teach learners.
Article 12. Inspection and supervision of the organization of training chief accountant
1. Ministry of Finance shall perform the inspection and supervision directly or indirectly (through a report or mass media) the organization of training and grant of certificates of chief accountant of the retraining, training facilities.
2. Contents of inspection and supervision include the entire contents of the provisions of Article 2 to Article 11 of this Circular.
Article 13. Handling of administrative violations in the organization of training courses of chief accountant and the grant of certificates of training chief accountant
1. The retraining, training facilities must comply with the provisions of this Circular in the organization of training courses of chief accountant and grant of certificates of chief accountant for learners who meet the requirements. If committing act of violation, depending on levels of severity, they will be sanctioned for administrative violations, not be recognized certificates issued to learners or shall be suspended the right to organize the training courses of chief accountant.
2. The competence, procedures of sanctioning and acts, the levels of sanction are conducted under the provisions of Decree No.39/2011/ND-CP dated 26/05/2011 and Decree No.185/2004/ND-CP dated 04/11/2004 of the Government on handling of administrative violations in the field of accounting and Circular No.169/2011/TT-BTC dated 24/11/2011 guiding the implementation of some Articles of Decree No.39/2011/ND-CP dated 26/05/2011 and Decree No.185/2004/ND-CP dated 04/11/2004.
Article 14. Organization of implementation
1. This Circular takes effect as from April 01, 2012 and replaces Decision No.98/2007/QD-BTC dated 03/12/2007 of the Minister of Finance promulgating "Regulations on the training and grant of chief accountant certificates".
2. The concerned organizations and individuals shall implement this Circular./.

 
 
FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER




Tran Xuan Ha

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!