Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn lập

Phiếu thu là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Hiện nay, các mẫu Phiếu thu đều do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp không tùy tiện lập.


Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………

Mã QHNS:………….

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

         PHIẾU THU

 Ngày ….tháng……năm

 

                          

                                    Quyển số:……..

                                     Số: ……………

                                    Nợ:…………..

                                    Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: …………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………….

Nội dung: …………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ………………………………………

                                - Bằng chữ: ………………………………………NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………...........

 

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS: ……………….

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

                                        

    PHIẾU THU

 Ngày ….tháng……năm

 

                          

                                    Quyển số:……..

                                     Số: ……………

                                    Nợ:…………..

                                    Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………

                                - Bằng chữ: ……………………………………NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………….

mau phieu thu

 

Mẫu Phiếu thu Thông tư 132/2018/TT-BTC cho DN siêu nhỏ

 

Đơn vị:...................

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

                                                PHIẾU THU                                      Quyển số:............

                                Ngày .......tháng .......năm .......                             Số:......................

 

Họ và tên người nộp tiền: .......................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Lý do nộp: ..............................................................................................

Số tiền: ....................... (Viết bằng chữ): ...............................................

Kèm theo: ...............................  Chứng từ gốc: ....................................

 

 

 

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ........................................................

Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho DN nhỏ và vừa

 

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền: ....................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................

Lý do nộp: .................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):. ................................................

Kèm theo: ………………………………… Chứng từ gốc: .......................

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .............................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ: ...........................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ...........................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200/2014/TT-BTC cho mọi DN

Đơn vị:...............

Mẫu số 01 - TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                 PHIẾU THU                            Quyển số:............

                     Ngày .......tháng .......năm .......            Số:................

                                                                                  Nợ:...............

                                                                                  Có:................

Họ và tên người nộp tiền: ...................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................

Lý do nộp: .............................................................................................

Số tiền: .................................. (Viết bằng chữ): .....................................

Kèm theo: ......................................... Chứng từ gốc: ...........................

 

 

 

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

             

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ......................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ....................................................

+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Hướng dẫn ghi mẫu Phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ của doanh nghiệp. Khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi nhớ cách ghi Phiếu thu sau đây:

- Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị;

- Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu;

- Phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu;

- Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần;

- Ghi rõ lý do nộp tiền để tiện theo dõi;

- Ghi số tiền và đơn vị tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa;

- Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

- Sau khi lập Phiếu thu, kế toán yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

- Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu.

Chú ý:

Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ;

Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền;

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200.

Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu