Mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn lập

Mẫu Phiếu thu là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Hiện nay, các mẫu Phiếu thu đều do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp không tùy tiện lập.

1. Phiếu thu là gì?

Phiếu thu được hiểu là giấy tờ chứng từ kế toán dùng để ghi lại các giao dịch thu tiền, nhập quỹ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với khách hàng, đối tác. Mẫu này được lập ra nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền nhập quỹ và ghi sổ quỹ tiền mặt. 

Căn cứ vào đó, doanh nghiệp hay cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý các nguồn tiền nội tệ và ngoại tệ được nhập vào theo từng kỳ kế toán, từng giai đoạn.

Phiếu thu không được sử dụng riêng lẻ từng tờ mà sẽ được đóng thành quyển tương tự như quyển phiếu chi, mỗi quyển tương ứng với một kỳ kế toán tùy thuộc theo cách thức hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp.

2. Top 5+ mẫu phiếu thu cập nhật mới nhất 2023​

2.1 Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………

Mã QHNS:……

Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

                        PHIẾU THU

 

                            Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số: ……………

Nợ:…………..

Có:…………...

     

Họ tên người nộp tiền: …………………

Địa chỉ: ………………………………

Nội dung: ………………………

Số tiền:…………… …….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): …………………………

Kèm theo: ………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………….

                                - Bằng chữ: ………………………..

NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………….

2.2 Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS: ……………….

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

                                        

    PHIẾU THU

 Ngày ….tháng……năm

 

                          

                                    Quyển số:……..

                                     Số: ……………

                                    Nợ:…………..

                                    Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………

                                - Bằng chữ: ……………………………………NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………….

mẫu phiếu thu

 

2.3 Mẫu Phiếu thu Thông tư 132/2018/TT-BTC cho DN siêu nhỏ

 

Đơn vị:...................

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

                                                PHIẾU THU                                      Quyển số:............

                                Ngày .......tháng .......năm .......                             Số:......................

 

Họ và tên người nộp tiền: .......................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Lý do nộp: ..............................................................................................

Số tiền: ....................... (Viết bằng chữ): ...............................................

Kèm theo: ...............................  Chứng từ gốc: ....................................

 

 

 

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ........................................................

2.4 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho DN nhỏ và vừa

 

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền: ....................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................

Lý do nộp: .................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):. ................................................

Kèm theo: ………………………………… Chứng từ gốc: .......................

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .............................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ: ...........................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ...........................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

2.5 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200/2014/TT-BTC cho mọi DN

Đơn vị:...............

Mẫu số 01 - TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                 PHIẾU THU                            Quyển số:............

                     Ngày .......tháng .......năm .......            Số:................

                                                                                  Nợ:...............

                                                                                  Có:................

Họ và tên người nộp tiền: ...................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................

Lý do nộp: .............................................................................................

Số tiền: .................................. (Viết bằng chữ): .....................................

Kèm theo: ......................................... Chứng từ gốc: ...........................

 

 

 

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

             

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ......................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ....................................................

+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

2.6 Mẫu phiếu thu theo Thông tư 88 cho cá nhân, hộ kinh doanh

 

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:.......

Địa chỉ:………….......

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

        Ngày .......tháng .......năm ......

Số:..........

 

Họ và tên người nộp tiền:.................................

Địa chỉ:..................................................

Lý do nộp:..........................................

Số tiền:.............(Viết bằng chữ):...............

.............................................

Kèm theo:........................Chứng từ gốc:

Ngày....tháng.....năm.....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỘ KINH DOANH/
CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..................

 

 

3. Phiếu thu có mấy liên? Mục đích lập mẫu phiếu thu là gì?

Kế toán là người chịu trách nhiệm lập phiếu thu, phiếu thu được lập thành 03 liên ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu. Sau đó, phiếu thu được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Trong đó, thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Việc lập Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Riêng đối với ngoại tệ, trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ" đính kèm với phiếu thu.
 

mau-phieu-thu
Phiếu thu được lập thành 03 liên (Ảnh minh hoa)

4. Hướng dẫn ghi mẫu phiếu thu chính xác và lưu ý cần nắm rõ

Phiếu thu là biểu mẫu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ của doanh nghiệp. Khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi nhớ cách ghi Phiếu thu sau đây:

- Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị;

- Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu;

- Phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu;

- Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần;

- Ghi rõ lý do nộp tiền để tiện theo dõi;

- Ghi số tiền và đơn vị tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa;

- Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

- Sau khi lập Phiếu thu, kế toán yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

- Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu.

Chú ý:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ;
  • Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền;
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200.
  • Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.

5. Quy trình lưu chuyển phiếu thu ra sao?

Quy trình lưu chuyển và lập phiếu thu được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thủ quỹ lập phiếu thu thành 03 liên và điền đầy đủ thông tin theo mẫu khi có người nộp tiền. Đi kèm với mẫu phiếu thu tiền là chứng từ như:

  • Biên lai thu tiền;
  • Hóa đơn bán hàng;
  • Hợp đồng bán hàng,...

Bước 2: Trình kế toán trưởng ký duyệt phiếu thu với 03 liên đã lập

Bước 3: Kế toán trưởng chuyển trả lại 03 liên phiếu thu cho kế toán tiền mặt. Kế toán tiền mặt lưu lại liên 1 và chuyển liên 2, liên 3 cho thủ quỹ.

Bước 4: Thủ quỹ tiến hành thu tiền và ký nhận vào phiếu thu của liên 2 và liên 3.

Bước 5: Chuyển phiếu thu cho người nộp tiền ký nhận. Người nộp tiền giữ lại liên 3 và chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ tiền.

Bước 6: Kế toán tiền mặt ghi nhận vào sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Bước 7: Chuyển phiếu thu cho bộ phận liên quan ghi sổ (bộ phận kho, bộ phận bán hàng,...), sau đó chuyển trả phiếu thu đó về cho kế toán tiền mặt.

Bước 8: Kế toán tiền mặt hoặc thủ quỹ lưu phiếu thu và kết thúc quy trình lập và luân chuyển mẫu phiếu thu.

6. Giá trị pháp lý của phiếu thu

Phiếu thu chỉ có hiệu lực khi được đóng dấu của công ty và có chữ ký của cả hai bên tham gia giao dịch. Nếu thiếu các yếu tố này thì phiếu thu đó hoàn toàn không có giá trị sử dụng.

Đồng thời, Điều 19 Luật Kế toán hiện hành cũng quy định:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp phiếu thu không có đầy đủ chữ ký của các chức danh quy định trên phiếu này thì sẽ không có giá trị pháp lý.

Trên đây là các Mẫu Phiếu thu mới nhất của Bộ tài chính. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Các phần mềm kế toán hiện nay như phần mềm kế toán online MISA AMIS đáp ứng các mẫu biểu theo đúng quy định và cung cấp những tính năng, tiện ích giúp xử lý các thao tác thủ công khi thực hiện nghiệp vụ tiền. Anh chị tìm hiểu chi tiết phần mềm kế toán online MISA AMIS Tại đây

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.