Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Phiếu chi cập nhật mới nhất do Bộ Tài chính ban hành

Hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng mẫu Phiếu chi do Bộ Tài chính ban hành. Dưới đây, LuatVietnam giới thiệu đến bạn các mẫu này và cách ghi.

Một số mẫu Phiếu chi do Bộ Tài chính ban hành

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành một số mẫu Phiếu chi kèm theo các văn bản như sau:

- Phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông tư 79/2019/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông tư 107/2017/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số 02-TT theo thông tư 132/2018/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC;

- Phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;

 

Chi tiết các mẫu Phiếu chi

 

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………………………

Mã QHNS:……………………….

Mẫu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
 ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

 

Ngày ….tháng……năm
Số: …………

Quyển số:……..

 

       

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Nội dung: …………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): …………………………………………………….

Kèm theo: ……………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………….

                                - Bằng chữ: …………………………………….

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………….

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

  

ĐƠN VỊ: …………………………

Mã QHNS:……………………….

Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

 

 

Ngày ….tháng……năm
Số: …………

Quyển số:……..

 

       

 Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): …………………………………………………………….

Kèm theo: ……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ………………………………………….

                                - Bằng chữ: …………………………………………

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………….

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:...................

Địa chỉ:..................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC

ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI                       Quyển số:..........

                                       Ngày .....tháng .....năm .......            Số :.....................

                                                                                               

Họ và tên người nhận tiền:................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Lý do chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

           

 

Ngày ......tháng ......năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :............................................................................

 

Mẫu Phiếu chi do Bộ Tài chính ban hành
Mẫu Phiếu chi do Bộ Tài chính ban hành (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

                     

 

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:..................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Lý do chi:..........................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.......................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:...............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

 

Mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ:..................

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 

ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI                           Quyển số:..........

                                       Ngày .....tháng .....năm .......                    Số :.....................

                                                                                                        Nợ :....................

                                                                                                        Có :.....................

Họ và tên người nhận tiền:..................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Lý do chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

           

 

 

 

 Ngày ...tháng ....năm.....

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

           

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :.......................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...............................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Hướng dẫn cách viết vào mẫu Phiếu chi cập nhật 2021

- Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của Phiếu chi;

- Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu;

- Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển  và số của từng Phiếu chi;

- Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền;

- Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, đơn vị công tác của người nhận tiền;

- Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: chi trả lương tháng 02; chi mua máy tính để bàn…

- Dòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa;

- Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. Nên ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo.

Phiếu chi được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ.

Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi.

- Số Phiếu chi phải đánh liên tục trong một kỳ kế toán.

- Từng phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền. Dòng "Số tiền" ghi bằng số bằng chữ số tiền suất quỹ ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD.

- Phiếu chi được lập thành 03 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỷ mới được xuất quỹ.

Sau khi nhận đủ số tiền người nhận phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ ký tên và ghi rõ họ tên vào Phiếu chi. Chú ý nếu là chi ngoại tệ, phải ghi rõ tỷ giá, mức giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

- Các mẫu Phiếu chi này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.
 

Phiếu chi có cần đóng dấu không?

Theo quy định hiện nay khi lập phiếu chi thì cần phải có đầy đủ chữ ký của người lập phiếu, người nhận tiền, kế toán, thủ quỹ, thủ trưởng và đóng dấu tròn trực tiếp nếu thủ trưởng ký, nếu vắng mặt thủ trưởng thì đóng dấu treo.

Trên đây là các mẫu Phiếu chi mà Bộ Tài chính ban hành, Bạn đọc còn thắc mắc, có thể liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn lập

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu