[File word] Mẫu Phiếu xuất kho chuẩn do Bộ Tài chính ban hành

Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành mẫu Phiếu xuất kho ban hành kèm theo một số Thông tư như Thông tư 200, Thông tư 133... LuatVietnam trình bày mẫu này và hướng dẫn cách ghi chi tiết trong bài viết sau.

1. Phiếu xuất kho dùng để làm gì?

Phiếu xuất kho là biểu mẫu được sử dụng để ghi nhận số lượng công cụ, nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa… được xuất ra từ kho của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Mẫu Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Khi ghi chép số lượng hàng hóa vật tư đã được xuất ra, mẫu Phiếu xuất kho thường được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi và quản lý việc biến động hàng hóa trong kho để điều chỉnh và kiểm soát cho hợp lý.

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để đánh giá tình hình kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị. Vì thế, việc lập mẫu Phiếu xuất kho cần được đảm bảo sự hợp lệ, chính xác, đồng thời tạo thuận lợi cho bộ phận kế toán đối chiếu chứng từ.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý lập. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

2. Một số mẫu Phiếu xuất kho do Bộ tài chính ban hành

2.1 Mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

Số: ...................................

Có .........................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)..................

- Lý do xuất kho: .............................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ..................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):......................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................

                                     Ngày .... tháng ....năm...

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán

trưởng

Giám đốc

 (Ký, họ tên)

 (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

mau phieu xuat kho
Mẫu phiếu xuất kho do Bộ Tài chính ban hành (Ảnh minh họa)

2.2 Mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 133

Tải về

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

         Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

Số: ...................................

Có .........................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)..................

- Lý do xuất kho: .............................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ..................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):......................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................

                                     Ngày .... tháng ....năm...

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

 (Ký, họ tên)

 (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách viết Phiếu xuất kho mẫu 02-VT

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập Phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị: số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

- Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn - có thể bỏ qua).

- Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

- Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (hoặc bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.

- Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.

- Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho.

Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ": Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

- Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

- Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

+ Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

+ Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

+ Liên 3: Giao cho người nhận hàng giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

2.3 Mẫu Phiếu xuất kho của Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 77

Không ghi vào

khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ……..

Mẫu số C6-12/NS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài Chính)

Số:…..……………….

              PHIẾU XUẤT KHO

Người nhận:

Đơn vị:

Lý do xuất:

Xuất tại kho:

Xuất TK ……………

STT

Tên tài sản

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Số tiền bằng chữ: .........................................................................................................

Lập ngày ..... tháng ..... năm .......

Người nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho xuất

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

2.4 Mẫu Phiếu xuất kho theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

(mẫu tham khảo vì văn bản đã hết hiệu lực)

Đơn vi:………....

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người nhận hàng: ................................. Địa chỉ (bộ phận):.............

- Lý do xuất kho: .........................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm: ......................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã 
số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 
cầu

Thực 
xuất

A

B

C

D

1

2

3

4


Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

Ngày....tháng....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 
(Ký, họ tên)

3. Các nội dung cần có của Phiếu xuất kho

Mặc dù, Bộ Tài chính đã ban hành các mẫu Phiếu xuất kho dành cho các loại hình doanh nghiệp. Chẳng hạn, Thông tư 200 áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Thông tư 133 áp dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa... Tuy nhiên, đối với việc lưu hành nội bộ, các doanh nghiệp cũng có thể tự lập mẫu Phiếu xuất kho riêng phù hợp với doanh nghiệp mình.

Thông thường, Phiếu này gồm các nội dung sau:

- Có tên đơn vị và bộ phận xuất kho.

- Họ tên người nhận, đơn vị, mã số phiếu xuất, ngày lập phiếu, lý do xuất kho…

- Tên nhãn hiệu và quy cách sản phẩm, đơn vị tính của sản phẩm.

- Số lượng vật tư, hàng hóa, sản phẩm xuất kho và đơn giá (nếu có)

Phiếu xuất kho cần có 3 liên, trên phiếu cần có chữ ký của các bộ phận liên quan như giám đốc, người nhận, thủ kho và người lập phiếu.

Trên đây là mẫu Phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi khi xuất kho trong doanh nghiệp. Để sử dụng các biểu mẫu, chứng từ khác, doanh nghiệp hãy xem tại các biểu mẫu chứng từ kế toán của LuatVietnam. Nếu còn thắc mắc về biểu mẫu này, vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu Phiếu chi cập nhật mới nhất do Bộ Tài chính ban hành
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những biên bản vô cùng quan trọng trong các trường học. Biên bản họp phụ huynh cần cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin, nội dung trong suốt cuộc họp. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết biên bản họp phụ huynh chính xác nhất năm 2023 qua bài viết sau!