Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân và chi tiết cách điền

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Trong bài viết này LuatVietnam sẽ gửi đến bạn đọc mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân và hướng dẫn chi tiết cách điền.

1. Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

1.1 Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân dành cho cá nhân

Dưới đây là mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân được ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày…. tháng…. năm ……

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: ………….

1. Họ, tên cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân: ……………

2. Người đại diện/Người giám hộ (1): ……………

2. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ………

cấp ngày…. /…… /….. tại ………………

4. Nơi cư trú (2): ………………

5. Số điện thoại (3) ………….; Fax………… ; E-mail: …..

6. Dữ liệu cá nhân yêu cầu cung cấp (4): …………….

7. Mục đích yêu cầu cung cấp: ……………

8. Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân lần thứ:

a) Lần đầu

b) Khác:……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

 

9. Số lượng bản (5):………….

10. Phương thức nhận dữ liệu cá nhân:

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận): …………………….

□ Fax (ghi rõ số fax): ………………

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ………………….

□ Hình thức khác (ghi rõ): …………………

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp có điều kiện):....

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật Dân sự về người đại diện, người giám hộ đối với người yêu cầu cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi...

(2) Ghi nơi cư trú của người đại diện/người giám hộ.

(3) Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện giám hộ.

(4) Ghi rõ tên chủ thể dữ liệu và các thông tin liên quan cần cung cấp.

(5) In, sao, chụp hoặc file dữ liệu.

 

1.2 Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân dành cho tổ chức, doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. , ngày…. tháng…. năm ….

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: …………….

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ………………

2. Người đại diện của tổ chức, doanh nghiệp (1): ……………

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………cấp ngày…. /….. /……… tại …………

4. Địa chỉ trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp: ………………

5. Số điện thoại (2) ……….; Fax ………….; E-mail: ……….

6. Dữ liệu cá nhân yêu cầu cung cấp: ………………….

7. Mục đích yêu cầu cung cấp: ……………………….

8. Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân lần thứ:

a) Lần đầu

b) Khác:……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

9. Số lượng bản (3): ………………………

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận): ……………

□ Fax (ghi rõ số fax): ………………….

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ……………

□ Hình thức khác (ghi rõ): …………………….

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp có điều kiện):....

NGƯỜI YÊU CẦU (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật Dân sự về người đại diện của tổ chức, doanh nghiệp.

(2) Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin.

(3) In, sao, chụp hoặc file dữ liệu.

(4) Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp đó.

 
Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân
Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân và chi tiết cách điền (Ảnh minh họa)

2. Dữ liệu cá nhân gồm những thông tin gì?

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP giải thích dữ liệu cá nhân là:

.."thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể".

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP, dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm các thông tin:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có).

- Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

- Giới tính.

- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ.

- Quốc tịch.

- Hình ảnh của cá nhân.

- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

- Tình trạng hôn nhân.

- Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái).

- Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.

- Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

3. Cá nhân có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của mình?

Nghị định 13/2023/NĐ-CP cũng nêu rõ về các quyền của cá nhân đối với dữ liệu cá nhân của mình, gồm:

-  Quyền được biết: Có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

- Quyền đồng ý: Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ một số trường hợp đặc biệt.

- Quyền truy cập: Được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Quyền rút lại sự đồng ý: Có quyền rút lại sự đồng ý ngay cả khi đã đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

- Quyền xóa dữ liệu: Được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ một số trường hợp như: Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật; Dữ liệu được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê…

- Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện ngay trong 72 giờ kể từ khi có yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu.

- Quyền cung cấp dữ liệu: Được yêu cầu Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình.

- Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Được phản đối Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.
- Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật về việc khai thác, sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của mình

- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi có vi phạm xảy ra liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình

- Quyền tự bảo vệ: Có quyền tự bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

Trên đây là giải đáp về Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Mọi vấn đề vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu Sơ yếu lý lịch cho cán bộ công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNV về quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Trong đó, ban hành mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức mới áp dụng từ 05/05/2023.