Lao động-Tiền lương
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 1582/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 29/05/2019) Quyết định 736/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
Thông tư 15/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư 16/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh,và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 06/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Máy tính và công nghệ thông tin (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 21/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 22/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 23/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sức khoẻ và dịch vụ xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 63/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao dộng, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 26/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề: Thú y; Bảo vệ môi trường biển; Chế biến cà phê, ca cao; Thương mại điện tử (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 27/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 28/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 08/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 14/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 33/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật và chế biến (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 05/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 07/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý - Máy tính và Công nghệ thông tin (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 08/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề dịch vụ vận tải (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 09/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề nghệ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 10/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 11/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Toán và Thống kê - Báo chí và Thông tin - Dịch vụ xã hội - Môi trường và Bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 12/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Khách sạn, Du lịch, Thể thao và Dịch vụ cá nhân (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 13/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Sản xuất và Chế biến (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 14/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 29/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 09/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Sức khỏe (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 10/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Kinh doanh và quản lý - Máy tính và công nghệ thông tin - Báo chí và thông tin - An ninh và quốc phòng - Nhân văn (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 11/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 21/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, kiểm toán - Công nghệ thông tin (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 16/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nhóm nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Khoa học và sự sống - Kinh doanh và quản lý - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 44/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho 03 nghề: Bán hàng trong siêu thị, Vận hành máy nông nghiệp, Cốt thép - Hàn (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 09/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 10/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề thuộc nhóm nghề Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân - Sản xuất và chế biến - Máy tính và công nghệ thông tin (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 11/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 12 nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 12/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho 04 nhóm nghề thuộc nhóm nghề Pháp luật - Môi trường và bảo vệ môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 30/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 10/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Lâm nghiệp đô thị; Khuyến nông lâm; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Phòng và chữa bệnh thủy sản; Kỹ thuật pha chế đồ uống (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 13/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối; Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh; Quan hệ công chúng; Kế toán ngân hàng; Sản xuất hàng da, giầy (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 21/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 22/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 40/2009/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 49/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 01/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường trung cấp nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung 1 số điểm tại TT số 05/LĐTBXH-TT ngày 12/2/96 của Bộ LĐ,TB & XH hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về không ký kết hợp đồng LĐ quy định tại NĐ 87/CP ngày 12/12/95 và 88/CP ngày 14/12/95 của CP (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 02/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường cao đẳng nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thống tư 16/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xa hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách lao động theo NĐ 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và NĐ 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 10/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Đo lường điện" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các Doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương. (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 12/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ chế biến chè" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 13/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Hệ thống điện" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 17/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ sản xuất ván nhân tạo" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 19/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật máy nông nghiệp" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 22/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Thí nghiệm điện" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 24/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện” (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 26/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật sơn mài và khảm trai" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật tua bin" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 34/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế” (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 35/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật thiết bị cơ điện Y tế" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 36/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế” (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 48/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điều hành chạy tầu hoả” (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 53/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 58/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sử dụng tạm thời tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu Composite (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 12/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực lao động - người có công và xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 74/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư về việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 23/2010/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 28/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 25/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư 18/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu và biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ các cơ quan, đơn vị thanh tra thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Quyết định 32/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Thông tin tín hiệu đường sắt" (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 33/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức đơn vị sự nghiệp ngành địa chính (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất (Hết hiệu lực từ ngày 10/07/2019) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/07/2019) Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Cơ cấu tổ chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 196/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 31/05/2019) Quyết định 496/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 2551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/05/2019) Quyết định 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương
Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 04/06/2019) Quyết định 684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Thương mại-Quảng cáo
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 51/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Hết hiệu lực từ ngày 05/07/2019) Thông tư 18/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 4086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 13/06/2019) Quyết định 1482/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài
Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 04/06/2019) Quyết định 684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.